Eluruumi tagamise teenus


TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Eluruumi tagamise teenust on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elaval täisealisel isikul, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama. 
Eluruumi kasutamiseks sõlmitakse isikuga kirjalik üürileping, milles määratakse kindlaks eluruumi kasutamise tingimused. Üürilepingule ei laiene võlaõigusseaduses eluruumide üürimise kohta sätestatu.
Eluruumi üürilepingu sõlmib linnavalitsus. Aadressil Räpina mnt 22, Võru asuvate eluruumide üürilepingu sõlmib Nöörimaa Tugikodu.
Kestvus Tähtajaline
Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord 
Üüri piirmäärade kehtestamine
Vastutaja Sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja Maarika Pilt, tel 521 1290, e-post maarika.pilt@voru.ee, Lembitu 2

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

 Taotlus eluruumi saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee

    Taotlus peab sisaldama:
  • taotleja ja temaga ühist eluruumi soovivate perekonnaliikmete andmeid;
  • eluruumi vajaduse põhjendust;
  • andmeid seni kasutatava eluruumi kohta.
Vajaminevad dokumendid
  • taotleja ja tema pereliikmete kehtivad isikut tõendavad dokumendid
  • vajadusel puude raskusastme otsus
Taotluse näidisvorm


Taotluse näidisvorm 

Eluruumi tagamise teenuse osutamise kohad

Nöörimaa Tugikodu Räpina mnt 18, Võru 

Pargikodu F.R. Kreutzwaldi 55, Võru