ABIELUVÕIMETÕEND

Abieluvõimetõend on abielluja elukoha- või kodakondsusriigi väljastatud dokument, millega tema elukoha- või kodakondsusriigi pädev asutus kinnitab, et isikul puuduvad takistused abielu sõlmimiseks tema elukoha- või kodakondsusriigi õiguse järgi.

Abiellumine Eestis 

Eestis abielluja, kes on elanud siin vähem kui 6 kuud või kelle elukoht on välisriigis, peab perekonnaseisuasutusele esitama oma kodakondsus- või elukohariigi pädeva asutuse poolt välja antud abieluvõimetõendi, millega kinnitatakse, et inimesel puuduvad tema päritoluriigi õiguse järgi takistused abielu sõlmimiseks. Tõend peab abiellumise ajal kehtima.

Perekonnaseisuasutusele esitatavad dokumendid peavad olema eesti, vene või inglise keeles. Kui dokumendid on tõlgitud, peab tõlge olema vandetõlgi tehtud või notariaalselt kinnitatud.

Eesti õiguse kohaselt ei saa nõuetekohase abieluvõimetõendina käsitleda välisriigi dokumenti, mis kinnitab vaid seda, et inimene ei ole abielus, kuid ei puuduta muude selles riigis kehtivate abielu sõlmimise eelduste täidetust. Samuti ei ole Eestis võimalik abieluvõimetõendina kasutada välisriigi pädevas asutuses kinnitatud inimese enda avaldust, mille kohaselt tal puuduvad abielu sõlmimist takistavad asjaolud.

Välisriigi kodanik, kes ei saa mõjuval põhjusel abieluvõimetõendit esitada (nt välisriigis ei väljastata sellist dokumenti), on õigus pöörduda Eestis maakohtusse ja taotleda luba abiellumiseks ilma abieluvõimetõendita. Luba kehtib kuus kuud.

Eesti kodanik ja määratlemata kodakondsusega isik, kellele on väljastatud Eesti pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus annavad juhul, kui nende elukoht on välisriigis või kui nad on elanud Eestis alla kuue kuu vahetult enne abiellumisavalduse esitamist ning kui nad ei saa mõjuval põhjusel abieluvõimetõendit esitada, perekonnaseisuametniku juures abielu sõlmimise menetluse käigus kirjaliku kinnituse selle kohta, et takistused abielu sõlmimiseks puuduvad. Kinnitus asendab abieluvõimetõendit.

Abiellumine välisriigis 

Eesti kodanik või Eesti elanik, kes soovib abielluda väljaspool Eestit, peab juhinduma selle riigi nõuetest abielu sõlmimisel, kus nad abielluda soovivad. St abielluja peab ise teadma, milliseid dokumente, missuguste tunnustamistega ta seal riigis abiellumiseks vajab. Nt võidakse sealgi nõuda abieluvõimetõendit, sünnidokumenti, dokumentide legaliseerimist, apostilliga kinnitamist.

Tõendi väljastab maakonnakeskuse kohalik omavalitsus või Eesti konsulaarametnik piirkonnas, kus abielu sõlmitakse. Eestis väljastatud abieluvõimetõend kehtib selle väljastamisest arvates kuus kuud.

Välisriigis abiellumist tõendav dokument tuleb 30 päeva jooksul pärast abiellumist esitada Eestis perekonnaseisuasutusele, et vajalikud muudatused saaksid tehtud ka Eesti rahvastikuregistris.

Perekonnaseisuasutusele esitatavad dokumendid peavad olema eesti, vene või inglise keeles. Muul juhul peavad need olema tõlgitud ning tõlge peab olema vandetõlgi tehtud või notariaalselt kinnitatud. Abielukande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti. Dokumentide tunnustamine

Riigilõiv

Riigilõiv tasutakse enne avalduse esitamist.

Eesti, inglise, saksa või prantsuse keelse paberkandjal abieluvõimetõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.

Eesti keelse abieluvõimetõendi, mille juurde väljastatakse mitmekeelne standardvorm, eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakontod:

SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 10294002000163
Selgitus: abieluvõime tõendi väljastamine

Riigilõivu saab tasuda sularahas või kaardiga ka Võru Linnavalitsuses v.a kuu viimasel tööpäeval.

Taotlemine

Avalduse saab esitada Võru Linnavalitsusele alljärgnevalt:

  • isiklikult ja kirjalikult asutusse kohale tulles;
  • kirjalikult posti teel, saates avalduse perekonnaseisuasutusse;
  • elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult, saates avalduse ametniku e-postile;

Taotlusvormid: abieluvõimetõendi avaldus eesti keelesinglise keele;
elektrooniliselt täidetav avaldus eesti keeles, avaldus inglise keeles;
Elektrooniliselt täidetav avaldus salvestada enne täitmist oma seadmesse.

Abieluvõimetõendi väljaandmise avalduses märgitakse lisaks isiku enda andmetele, millisesse riiki tõend esitatakse ja selle isiku nimi, sugu, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, sünnikoht, elukoht ja perekonnaseis, kellega avalduse esitaja abielluda soovib.

Tõendi väljastamise keeleks saate valida, kas eesti, inglise, saksa või prantsuse keele.  Mitmekeelne standardvorm, mis on abivahend ametnikule dokumendi tõlkimisel, väljastatakse eesti keelse abieluvõimetõendi juurde.

Tõendit ei väljastata enne, kui asutus on abielu sõlmimisel nõutavate dokumentide põhjal veendunud selles, et Eesti õiguse kohaselt ei ole abiellumiseks takistusi.

Menetlemine

Võru Linnavalitsuses võtavad avaldusi vastu:

Perekonnaseisutoimingute spetsialist Kersti Kattaikersti.kattai@voru.ee, tel 5302 1937;
Vastuvõtuajad: E kl 14-17, K kl 9-12, N kl 9-12 Vastuvõtuvälisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Asendaja registripidaja  Anneli Nelk, anneli.nelk@voru.ee, tel 785 0914, 5330 9511;

Vastuvõtuajad: E kl 14-17, K kl 9-12, N kl 9-12

Õigusakt
Viited

Abielu sõlmimine välisriigis
Eesti välisesindused 
Konsulaarteenused 
Eesti kohtud 
Abielu tunnustamine EL liikmesriikides