ABIELUVÕIMETÕEND

Abieluvõimetõend

Abieluvõimetõend on abielluja elukoha- või kodakondsusriigi väljastatud dokument, millega tema elukoha- või kodakondsusriigi pädev asutus kinnitab, et isikul puuduvad takistused abielu sõlmimiseks tema elukoha- või kodakondsusriigi õiguse järgi. Tõend kehtib sellel märgitud ajani, kuid mitte kauem kui seitse kuud selle väljastamisest arvates ja peab abielu sõlmimise ajal kehtima.

Tõendit ei väljastata enne, kui asutus on abielu sõlmimisel nõutavate dokumentide põhjal veendunud selles, et Eesti õiguse kohaselt ei ole abiellumiseks takistusi.

Abieluvõimetõendina ei käsitleta dokumenti, kus on kajastatud üksnes isiku perekonnaseis või et mingil perioodil isikul puuduvad andmed tema abielu kohta, või isik on kirjalikult kinnitanud takistuste puudumist abielu sõlmimiseks, mille allkirja õigsust on kinnitanud konsulaarametnik või notar. 

Abiellumine Eestis 

Abieluvõimetõendi Eestis abiellumiseks peab esitama isik, kelle elukoht on välisriigis või kes on elanud Eestis vähem kui 6 kuud vahetult enne abiellumisavalduse esitamist.

Perekonnaseisuasutusele esitatavad dokumendid peavad olema eesti keeles või tõlgitud eesti, vene või inglise keelde v.a juhul, kui dokument on vene- või inglise keelne. Tõlge peab olema vandetõlgi tehtud.

Abieluvõimetõendit ei pea esitama isik, kes on Eestis elanud vähemalt kuus kuud vahetult enne abiellumisavalduse esitamist ja kelle perekonnaseisuandmed kajastuvad rahvastikuregistris. Isiku elukohaks loetakse rahvastikuregistrisse kantud elukoht.
Perekonnaseisuandmete puudumisel tuleb esitada perekonnaseisuandmeid kajastav või kinnitav dokument.

Välisriigi kodanik, kes ei saa mõjuval põhjusel abieluvõimetõendit esitada (nt välisriigis ei väljastata sellist dokumenti), on õigus pöörduda Eestis maakohtusse ja taotleda luba abiellumiseks ilma abieluvõimetõendita. Luba kehtib kuus kuud.

Eesti kodanik ja määratlemata kodakondsusega isik, kellele on väljastatud Eesti pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus annavad juhul, kui nende elukoht on välisriigis või kui nad on elanud Eestis alla kuue kuu vahetult enne abiellumisavalduse esitamist ning kui nad ei saa mõjuval põhjusel abieluvõimetõendit esitada, perekonnaseisuametniku juures abielu sõlmimise menetluse käigus kirjaliku kinnituse selle kohta, et takistused abielu sõlmimiseks puuduvad. Kinnitus asendab abieluvõimetõendit.

Abiellumine välisriigis

Eesti kodanik või Eesti elanik, kes soovib abielluda väljaspool Eestit, peab juhinduma selle riigi nõuetest abielu sõlmimisel, kus abielluda soovitakse. St abielluja peab ise teadma, milliseid dokumente, missuguste tunnustamistega seal riigis abiellumiseks vajatakse. Nt võidakse nõuda abieluvõimetõendit, sünnidokumenti, dokumentide legaliseerimist, apostilliga kinnitamist.

Eestis väljastab tõendi maakonnakeskuse kohalik omavalitsus, Tallinna PSA või Eesti konsulaarametnik piirkonnas, kus abielu sõlmitakse. Eestis väljastatud abieluvõimetõend kehtib selle väljastamisest arvates 6 kuud.

Välisriigis abiellumist tõendav dokument tuleb 30 päeva jooksul pärast abiellumist esitada Eestis perekonnaseisuasutusele, et vajalikud muudatused saaksid tehtud ka Eesti rahvastikuregistris.

Perekonnaseisuasutusele esitatavad dokumendid peavad olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde v.a juhul, kui dokument on vene- või inglise keelne. Tõlge peab olema vandetõlgi tehtud. Abielukande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti. Dokumentide tunnustamine

Taotlemine

Avalduse saab esitada Võru Linnavalitsusele alljärgnevalt:

  • isiklikult ja kirjalikult asutusse kohale tulles;
  • kirjalikult posti teel, saates avalduse perekonnaseisuasutusse;
  • elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult, saates avalduse ametniku e-postile.

RIIGILÕIV tasuda eelnevalt Rahandusministeeriumile või Võru Linnavalitsuses. Linnavalitsuses saab tasuda sularahas või kaardiga v.a kuu viimasel tööpäeval.

  • 10 eurot - eesti, inglise, saksa või prantsuse keelne paberkandjal abieluvõimetõend;
  • 20 eurot - eesti keelne abieluvõimetõend, mille juurde väljastatakse mitmekeelne standardvorm.

    Mitmekeelne standardvorm on abivahend ametnikule dokumendi tõlkimisel, väljastatakse eesti keelse abieluvõimetõendi juurde.
    NB! Veel ei ole võimalik taotlejale, kelle perekonnaseis on registreeritud kooselus, registreeritud kooselu lõpetatud, registreeritud kooselu lõppenud väljastada abieluvõimetõendit koos mitmekeelse standardvormiga.

     Saaja: Rahandusministeerium
        SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
        Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
        Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
     Viitenumber: 10294002000163
     Selgitus: abieluvõimetõend

Abieluvõimetõendi avaldus (täidetav paberkandjal ja elektrooniliselt) eesti keeles, inglise keeles

Võru Linnavalitsuses võtavad avaldusi vastu:

Kersti Kattai kersti.kattai@voru.ee, tel 5302 1937; PUHKUS 15.07.-23.07.24, 26.07.-28.07.24.
Anneli Nelk anneli.nelk@voru.ee, tel 785 0914, 5330 9511;
Vastuvõtuajad: E kl 14-17, K kl 9-12, N kl 9-12. Vastuvõtuvälisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Õigusaktid
Viited

Eesti välisesindused 
Eesti kohtud