ER58 „Best Nest" 
 

„Kohaliku ettevõtluskultuuri edendamine ja loomemajandusettevõtjate konkurentsivõime tõstmine Võru ja Pihkva linnas" ("Increasing entrepreneurial culture and competitiveness among artisans and craftsmen in Võru and Pskov")

Projekti kaasrahastab "Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020"

Projekti periood: 01.09.2020 - 30.11.2022

Maksumus: Projekti kogumaksumus on 522 500 eurot, millest programmi kaasfinantseering on 470 250 eurot (90%). Võru linna tegevustele on eraldatud kokku 275 082 eurot, sh linna omaosalus 27 5082 eurot.

Projekti eesmärk ja tegevused:

Projekt aitab kaasa kohalikul ja piirkondlikul eripäral põhineva tootearenduse ja mikroettevõtluse arendamisele, et loomevaldkondades peituv potentsiaal oleks kohaliku ettevõtlusega rohkem seotud ning koos sellega suureneksid ka võimalused siinse kultuuripärandi oskuslikumaks rakendamiseks. Projektist kasusaajad on eeskätt noored alustavad või tegutsevad ettevõtjad, kes oma äri ja loometegevuse arendamisel vajavad lisatuge.

Partnerid: 

Võru Linnavalitsus (juhtpartner), Pihkva Äriinkubaator ja Pihkva Ülikool.

Kaasatud partnerid on SA Võrumaa Arenduskeskus, Võru Instituut, Võru Gümnaasium.

Projekti tulemused:

Projekti raames rekonstrueeritakse Võru Kesklinna Kooli kõrval asuv endine töökoda loomekojaks, mis pakub noorele ettevõtjale vajalikku töökeskkonda ja tugiteenuseid. Hoone 1. korrusele on kavandatud piirkonna käsitöökultuuri esindav näitusmüügi saal, et pakkdua lisaväljundit kohalike meistrite-käsitööliste toodete ja teenuste tutvustamisel ning turustamisel. Vana-Võromaal ja selle lähipiirkonnas tegutsevatele aktiivsetele käsitööettevõtjatele ja huvilistele korraldatakse meistrikursusi ning õppekäike nii Eesti käsitöökeskustesse ja võimaluse korral Pihkva linna koostööpartnerite juurde.

Olulised veebilehed:

- Programmi koduleht: https://www.estoniarussia.eu

- Vene Föderatsiooni Majandusarengu Ministeeriumi koduleht:
 
-Eesti Rahandusministeeriumi koduleht:
 
Lisainfo: arendusspetsialist Kait Kabun, 785 0918 või kait.kabun@voru.ee
 

"Selle teate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Võru Linnavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti. 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu."

                                       ----------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Loomekoja väljaarendamine Võru linnas"

Projekti periood: 12.11.2020 - 30.11.2021

Projekti eelarve: 300 000 eurot, millest linna finantseering on 75 000 eurot.

Projekti eesmärk on tõsta Võru linna konkurentsivõimet maakonna teenuskeskusena läbi väikeettevõtluse edendamise - soodustades loomeettevõtjate ettevõtlusalaste kogemuste ja teadmiste kasvu, samuti koostöösuhteid piirkonnas tegutsevate käsitööliste, disanerite, kunstnike jt loovisikute vahel. Projektiga rekonstrueeritakse kasutusest väljas olev endine kooli töökoda loomekoja hooneks, mis pakub noortele ja alustavatele ettevõtjatele vajalikku töökeskkonda ja tugiteenuseid. Projekti raames soetatakse esmajalik sisseseade hoone 2. korrusel, sh inkubantide tööboksides, nõupidamisruumis, ühisaladel ja kaugtöö tegemiseks mõeldud ruumides.

Projekti kaasrahastatakse maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest ja riigieelarvelisest hasartmängumaksust.

Lisainfo: arendusspetsialist Kait Kabun, tel 785 0918