Energiakulude kallinemise katmise toetus

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus

Toetus määratakse üksi elavale isikule või perekonnale, kelle kuu keskmine sissetulek on perioodil, mille eest toetust taotletakse, võrdne perekonna toetuse maksmise piiriga või sellest väiksem. Toetuse maksmise piir on 1126 eurot kuus.

Kestvus

Energiakulude kallinemise katmise toetuse taotlusi võetakse vastu perioodil  17. jaanuar - 31. mai 2022. Taotluste menetlemise tähtaeg on 35 tööpäeva. Positiivse otsuse korral makstakse toetus välja 7 tööpäeva jooksul.

Õigusaktid

Riigihalduse ministri 23. novembri 2021 määrus nr 31 „Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele"

Vastutaja

Sotsiaaltööspetsialist Katrin Haga, tel 5629 6259, e-post katrin.haga@voru.ee, Tartu tn 23, kab 5

 

TOETUSE TAOTLEMINE

 

Vajalikud sammud

Taotlus toetuse  saamiseks:

 • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru
 • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga energia@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
 • arved, mis tõendavad energiatarbimist iga energialiigi ja perioodi kohta, mille eest toetust taotletakse;
 • eluaseme üürimise korral kehtiv üürileping, kasutusõiguse korral kasutusleping
Taotlusvorm Taotluse blankett

 

TOETUSE TINGIMUSED

Toetust saab küsida, kui netosissetulek on:

 • 1 inimese kohta - 1126 eurot
 • 1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) - 1464 eurot
 • 2 täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastased lapsed) - 1689 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) - 2027 eurot
 • 3 täiskasvanuga pere kohta (sh üle 14-aastased lapsed) - 2252 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased) - 2365 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) - 2590 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased) - 2815 eurot

Sissetulekute hulka kuuluvad:

 • palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu
 • ettevõtlustulu
 • kasu vara võõrandamisest
 • renditulu ja litsentsitasud
 • intressid ja dividendid
 • pensionid, stipendiumid, toetused (näiteks töövõimetoetus, lapsetoetus, peretoetus jt), preemiad ja hasartmänguvõidud
 • kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist
 • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu
 • saadud elatisraha (makstud elatisraha arvatakse sissetulekust maha)

Võru linnas on energiatoetust võimalik taotleda ainult Võru linna registreeritud isikutel (vähemasti 1 pereliige peab olema Võru linna registreeritud). Kui taotlejate tegelik ja peamine elukoht on Võru linnas, kuid nende registreeritud elukoht on teises kohalikus omavalitsuses, siis peavad nad toetuse saamiseks pöördume omavalitsusse, kus on nende registreeritud elukoht. Toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks (ainult ühe elukoha kulude alusel).

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh). Näiteks: oktoobris tarbitud elektrienergia kogumaksumus oli 100 eurot, tarbimine oktoobris oli 600 kWh, ühikuhind on seega 16,67 s/kWh (100/600), ülekulu on järelikult 4,67s/kWh (16,67-12) ja toetust makstakse 80% ülekulust ehk 3,736 s/kWh x 600kWh=22,42€.

Juhend korteriühistutele arvetel energia liikide, koguste ja hindade esitamiseks.