Eelarvestrateegia ja arengukava


„Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2023" on koostatud „Võru linna arengukava 2017-2035" ning Võru linna valdkondade arengudokumentide alusel. Eelarvestrateegia on koostatud Võru linna ja tema sõltuvate üksuste kohta. 

Eelarvestrateegia koostamise põhieesmärk on Võru linna arengukavas kavandatud eesmärkide saavutamiseks rahaliste vahendite planeerimine eesmärgiga tagada arvestusüksuse efektiivne majandamine ja pikaajalise jätkusuutlikkus. Strateegias on kajastatud aastani 2023 kavandatud investeeringuprojektid ja nende rahastusallikad.