+CityxChange 

+CityxChange'i projekti algatamine: plussenergiaplokid teisestes linnades 2018. aasta novembris algatati esimesel konsortsiumikoosolekul Norras Trondheimi linnas +CityxChange'i projekt.
 
ELi programmi „Horisont 2020" rahastatud projekti „Arukad linnad ja kogukonnad" eesmärk on pakkuda eksperimenteerimise, teadmiste vahetamise ja koosloome käigus elujõulisi plussenergiaplokke seitsmes Euroopa linnas. Kohtumisel oli kohal ligi 90 osalejat 32 partneri seast ning koos arutati, milline on linnade ettekujutus ja projekti üldine käsitlusviis.
 
+CityxChange keskendub kahele katselinnale – Trondheimile Norras ja Limerickile Iirimaal –, mida juhivad vastavalt Silja Rønningsen ja Mihai Bilauca. Nende tegevust toetatakse ja laiendatakse viide järgnevasse linna: Alba Iulia Rumeenias, Písek Tšehhi Vabariigis, Sestao Hispaanias, Smolyan Bulgaarias ja Võru Eestis.
Kõigi ühine eesmärk on saavutada säästvad ökosüsteemid, mille heitkogused on nullilähedased, luues 2050. aastaks 100% taastuvenergiaga linnapiirkonna.
+CityxChange'i programm võimaldab koos luua sellise tuleviku linnakeskkonna, kus me kõik tahame elada. Olulisematest linnastumise jätkusuutlikkuse aruteludest on tihti kõrvale jäetud teisesed linnad nende suurema linnastumise tõttu ning projektis keskendutakse väiksemate elujõuliste lahenduste leidmisele. Tulemuseks on soovitused uute poliitiliste sekkumiste, turu reguleerimise ja ärimudelite kohta, mis loovad plussenergia kogukondi.
 
Projekti eesmärkide saavutamiseks on oluline välja töötada raamistik ning ühise energiaturu loomist toetavad vahendid. Esialgsed sammud on tuleviku prototüüpimine integreeritud planeerimise ja disaini abil, võimaldades tulevikku ühise energiaturu loomise kaudu ning lõpuks kiirendades tulevikku kogukondadevahelise tõhusa teabevahetuse kaudu. Need sammud tehakse kahes katselinnas 11 innovatsiooni- ja tutvustusprojekti kaudu ning sarnast tegevust korratakse viies järgnevas linnas.
+CityxChange'i projekti tulemusel tekivad plussenergiapiirkonnad ja linnad. See saavutatakse järgneva abil:
1) selliste otsustamisvahendite väljatöötamine, mis võimaldavad kõigil osalistel langetada teadlikke otsuseid;
2) energia vähendamise ja tõhususe tagamise meetmed, kohalikud taastuvenergiaallikad, kohalik ladustamine, paindlikkus ja vastastikune energiavahetus;
3) kohaliku omavalitsuse ülevalt allapoole kogukonna kaasamine ja alt ülespoole kodanike kaasamine, et teavitada, harida ja juhtida käitumismuutusi.
Selline käsitlusviis annab kodanikele võimaluse investeerida oma hoonetesse, aidates kaasa plussenergiaplokkide loomisele sotsiaalsete, majanduslike, õiguslike ja tehniliste stiimulite kaudu.
 
+CityxChange'i projekt kestab viis aastat ja seda viivad ellu 32 partnerit, kes katavad kogu projekti väärtusahela. Need on kaks ülikooli, üheksa suurt ettevõtet, kaks jaotatud võrguoperaatorit, üheksa väikest ja keskmise suurusega ettevõtjat ning kolm mittetulundusühingut. Linnad osalevad projekti kõigis etappides.
 
Projekti algus on 1. novembril 2018 ja kestab 60 kuud. Võru linna tegevused keskenduvad Võru vanalinna alale. Projekti raames koostatakse Võru vanalinna ruumiline arenguplaan, analüüsitakse võimalusi positiivsete energiablokkide loomiseks. Võru linna tegevused projektis on 328 625 eurot.
 
Lisateabe saamiseks palun külastage veebisaiti: http://cityxchange.eu
või võtke ühendust projekti koordinaatori Annemie Wyckmansi, annemie.wyckmans@ntnu.no, pilootlinna Trondheimi koordinaatori Silja Rønningseni, Silja.ronningsen@trondheim.kommune.no, ja pilootlinna Limericki koordinaatori Rosie Webbiga, rosie.webb@limerick.ie.
 
 
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No. 824260. This page reflects only the authors' views and the European Commission/INEA is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------