Asendushooldusteenus

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.
Asendushooldusteenuse osutaja võib olla hoolduspere, perekodu või asenduskodu.

Kestvus

1) Asendushooldusele suunamise asjaolude äralangemiseni;  

2) lapse 18-aastaseks saamiseni või hariduse omandamise korral mitte kauem kui järgmise õppeaasta alguseni sel aastal, kui laps sai 19-aastaseks;

3) õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui lapse 19-aastaseks saamiseni;

4) lapse 19-aastaseks saamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni;

5) lapse hooldusõigusliku vanema või füüsilisest isikust eestkostja nõusolekus märgitud perioodil või kuni 90 päeva.
Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Vastutaja

Lastekaitsespetsialist Merike Aasmäe, tel 5309 1279, e-post merike.aasmae@voru.ee, Tartu 23, kab 5

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotluse asendushooldusteenuse saamiseks kuni 90 päeva või periooditi teenuse osutamiseks esitab lapsevanem või lapse füüsilisest isikust eestkostja 

  • paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid

Taotleja ja lapse kehtiv isikut tõendav dokument

Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm