ABIELU LAHUTAMINE 

Kirjeldus Perekonnaseisuasutuses (edaspidi PSA) saab abielu lahutada ainult juhul, kui abikaasadel ei ole vaidlusi abielu lahutamise osas ja neil on rahvastikuregistris Eesti elukoha andmed.
Kui isikutel on rahvastikuregistri järgi elukohad Eestis, lahutatakse PSA-s ka välisriigis sõlmitud abielu.
Kui isikul on elukoht välisriigis, saab abielu lahutada notari juures.
Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui PSA-s ei ole pädev abielu lahutama.
Kui üks abikaasadest on piiratud teovõimega (eestkostetav) ning talle ei ole eestkoste määramise kohtumäärusega antud perekonnaõiguslike tehingute tegemise õigust, saab abielu lahutada kohtus.
Abielu lahutamise kande tegemise järel väljastatakse avaldajatele nende soovil abielu lahutamise tõendid.
Menetlemine

Abielusid lahutab Võru Linnavalitsuses Kersti Kattai.

Abielu lahutamise avaldusi võtavad vastu:

Kersti Kattai kersti.kattai@voru.ee, tel 5302 1937 
Vastuvõtuajad: E kl 14–17, T kl 9–12, K kl 13–16, N kl 9–12.

Asendab Anneli Nelk anneli.nelk@voru.ee, tel 785 0914, 5330 9511
Vastuvõtuajad: E kl 9-12, T kl 14-17, K kl 9-12, N kl 13-16

Vastuvõtu välisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Taotlemine

Abielu lahutamiseks esitavad abikaasad isiklikult kohale tulles Võru Linnavalitsusele kirjalikult ühise avalduse. 

Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest.

Kui üks abikaasadest ei saa mõjuval põhjusel ühise avalduse esitamiseks isiklikult kohale tulla, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse.

Kui üks abikaasadest ei saa mõjuval põhjusel abielu lahutamise päeval asutusse tulla, võib ta esitada eraldi notariaalselt tõestatud või konsulaarametniku tõestatud nõusoleku abielu lahutamiseks tema kohalolekuta.

Abielu lahutamise avalduses muuhulgas abielu lahutajad:

  • märgivad pärast abielu lahutamist kantava perekonnanime. Abielu lahutaja saab:
  •  kanda pärast abielu lahutamist abiellumisel kantud perekonnanime;
  • taastada lahutatava abielu eel viimati kantud perekonnanime;
  • taastada esimese abielu eel viimati kantud perekonnanime.
  • märgitakse kokkuleppel abielu lahutamise aeg;
  • märgivad statistilised andmed (rahvus, emakeel, omandatud kõrgeim haridustase), kui need on rahvastikuregistris puudulikud.

Avaldust võib kuni kande tegemiseni muuta või tagasi võtta. Abielu lahutamise avalduse muutmiseks või tagasi võtmiseks saab avalduse esitada kirjalikult või elektrooniliselt digiallkirjastatult.

Abielu lahutamise avalduse muutmine, tagasivõtmine, mitteilmumine Loe lisaks

Taotlusvormid:

Vajaminevad dokumendid:

  • avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
  • abielu sõlmimist tõendav dokument, kui andmed RR-is puuduvad;
Riigilõiv
 

Riigilõiv tasutakse enne abielu lahutuse avalduse esitamist.

Abielulahutuse kande tegemise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakonto:                                       
SEB Pank: EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank: EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Viitenumber: 10294002000163
Selgitus: abielulahutuse kanne

Riigilõivu saab tasuda sularahas või kaardiga ka Võru Linnavalitsuses v.a kuu viimasel tööpäeval.

Õigusaktid
Loe lisaks

ABIELU LAHUTAMISE AVALDUSE MUUTMINE
Kui abielu lahutajad soovivad muuta avaldusel olevat aega, tuleb esitada andmete muutmise avaldus perekonnaseisuametnikule, kellele avaldus esitati ja selle võib esitada üks lahutajatest.

ABIELU LAHUTAMISE AVALDUSE TAGASIVÕTMINE
Abielu lahutamise avalduse tagasivõtmisest teavitavad avalduse esitanud isikud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis perekonnaseisuasutust, kuhu esitati avaldus. Riigilõiv tagastatakse avalduse alusel, riigilõivuseadus § 15.

KUI ABIKAASAD EI ILMU ABIELU LAHUTAMA
Kui abikaasad või eraldi esitatud avalduse puhul üks abikaasadest ei tule abielu lahutamise päeval abielu lahutama ega teata perekonnaseisuametnikule, et soovitakse abielu lahutamise päeva edasi lükata, siis loetakse, et lahutuse avaldust ei ole esitatud ning perekonnaseisuametnik lõpetab abielu lahutamise menetluse.