Kalmuse tn 16a ja lähiala detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: Võru Linnavalitsus
Koostaja: GeoBaltica OÜ
 

Algatamine: 10.02.2016
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 12.09.2018
Kehtestamine: 19.06.2019
Avalik väljapanek 04.10 - 05.11.2018

Detailplaneeringu failid:

Kehtestatud detailplaneering

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

 
Kooskõlastused 2019:

Maa-amet, Võru Vallavalitsus, Päästeamet, Maanteeamet, Keskkonnaamet
Rahandusministeeriumi heakskiit