Niidu tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Staatus: kehtestatud

Tellija: Abiratas UÜ
Koostaja: Terav Kera OÜ
Algatamine: 10.01.2018
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 27.09.2018
Kehtestamine: 14.11.2018

Detailplaneeringu failid:
Seletuskiri
Situatsiooniskeem
Kontaktvööndi joonis
Olemasolev olukord
Põhijoonis
Tehnovõrkude joonis
Illustratsioonid