Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Uudised 2020

« Tagasi

Tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober!

Linnavalitsusele saab esitada käesoleva aasta 1. oktoobrini (kaasa arvatud) taotlusi 2021. aasta tegevustoetuseks ja ürituste korraldamiseks. Toetust on võimalik taotleda linnavolikogu kordade alusel. 

TÄHELEPANU! Ühe kuu jooksul kontrollitakse esitatud taotluste vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse sellest taotlejat ning antakse 15 päevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Seega – taotluste juurde lisadena nõutud nimekirjade täpsustamiseks aega on!

Toetus noorsootööle ja huvitegevusele

Noorsootöö ja huvitegevuse toetuse andmise kord sätestab Võru linnas tegutsevatele erahuvikoolidele, mittetulundusühingutele vms toetuse taotlemise, läbivaatamise ning toetuse andmise ja kasutamise üle järelevalve teostamise. Toetus on suunatud rahvastikuregistris Võru linnas elukoha aadressi omavatele noortele vanuses 7 kuni 19 aastat (iluvõimlemisega tegelevatele lastele ja noortele vanuses 4 kuni 19 aastat) ning kes maksavad osalus- või õppetasu.

Taotlusele lisatakse:

 • treenerite/juhendajate ja õpilaste nimekiri (elektrooniliselt);
 • koopiad huvitegevuseks kasutatavate ruumide/ehitiste omandiõigust tõendavatest dokumentidest või üürilepingutest;
 • planeeritav aasta eelarve;
 • huvitegevuse läbiviimise kohtade ja aegade plaan;
 • korraldatavate ürituste loetelu;
 • lõppenud hooajal tiitlivõistlustel saavutatud tulemused;
 • kinnitus õppekavade registreeringu kohta Eesti Hariduse Infosüsteemis.

Toetus antakse sihtotstarbeliselt üheks eelarveaastaks kindla summana ühe lapse kohta, kes osaleb huvitegevuses vähemalt üheksa kuud kaks korda nädalas.

Toetus ürituste korraldamiseks

Linna eelarvest antakse toetust juriidilistele ja füüsilistele isikutele kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste ürituste korraldamiseks tingimusel, et korraldatav üritus toimub Võrus või on linnaga seotud muul viisil.

Toetuse andmisel eelistatakse:

 • Võru linnas toimuvaid üritusi, arvestades ürituse olulisust linna kultuuri-, spordi- ja noorsootööalase tegevuse edendamisel ja mitmekesistamisel;
 • üritusi, mis ei toimu Võru linnas, kuid toovad piirkonda palju külalisi ning on piirkondlikult olulised;
 • taotlusi, milles on näidatud konkreetne omafinantseeringute suurus, kaasfinantseerijad ning  kaasfinantseerimise suurus;
 • meedias kajastatavaid üritusi, mis aitavad kujundada Võru linna positiivset mainet.

Juhime tähelepanu sellele, et toetust ei anta sõitude jaoks. Erandiks võivad olla sõidud, kus ollakse määratud esindama Võru linna või Eesti riiki.

Tegevustoetus

Linna eelarvest kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmise kord sätestab, et toetust võivad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui tegevus, millele toetust taotletakse või sellest tulenev kasu on suunatud Võru linna elanikele.

Toetuse andmise eesmärk on kultuurilise, sportliku, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevuse toetamine ning vaba aja sisustamiseks paremate tingimuste loomine.

Taotlusele lisatakse:

 • planeeritav tegevusaasta eelarve;
 • tegevuse läbiviimise kohtade ja aegade plaan;
 • korraldatavate ürituste loetelu;
 • tegevuses osalejate isikukoodidega nimekiri.

Toetus antakse üheks kalendriaastaks taotluses esitatud eesmärkide täitmiseks.

Puuetega inimeste organisatsioonidele toetuse andmise korra eesmärgiks on organisatsiooni liikmete ühistegevuse toetamise kaudu puudega inimeste aktiviseerimine, rehabiliteerimine ja iseseisva toimetuleku suurendamine, puuetega inimeste vajaduste ja prioriteetide määratlemine, puuetega inimeste elu puudutavate teenuste ja abinõude osutamine ning hindamine.

Toetust makstakse vastavalt rahvastikuregistri andmetel Võru linnas registreeritud puuetega inimeste arvule organisatsioonis.

Taotlusele lisatakse:

 • taotleja organisatsiooni esindamiseks õigust omava isiku poolt allkirjastatud liikmete nimekiri;
 • organisatsiooni arengu- või tegevuskava (järgmiseks aastaks).

NB! Palume kindlasti üle kontrollida lisatud nimekirjades olevate isikute nimede vastavus isikut tõendava dokumendiga!

Üldine info

Toetuse saajad on kohustatud esitama linnavalitsusele toetuse kasutamise kohta aruande, mille esitamise kuupäevad on kirjas eelnimetatud kordades.

Toetuse taotlus koos kõikide nõutud lisadokumentidega saata hiljemalt 1. oktoobriks 2020 (kaasa arvatud) e-postiga info@voru.ee või linnavalitsuse aadressil Jüri 11, 65620 Võru või tuua linnavalitsuse infosaali. Toetuse taotlejatel palume täita taotlused täpselt, korrektselt ja kontrollitud andmetega. 

Toetuste andmise korrad ning taotluste ja aruannete blanketid leiate linna veebilehelt www.voru.ee ja linnavalitsuse infosaalist.

 

Inge Tolga                              Eve Ilisson
kultuurinõunik                       sotsiaaltööosakonna juhataja
el 785 0904, 518 6850          tel 785 0921, 5307 6521