Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 1. septembril

Õpilaste arvu suurendamine klassis
Võru Kreutzwaldi Koolil lubati suurendada 2021/22. õppeaastal õpilaste arvu üle "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 26 lõikes 1 sätestatud piirnormi 2.c, 2.d ja 4.a klassis 25 õpilaseni ning 8.a klassis 26 õpilaseni.
Võru Kesklinna Koolil lubati suurendada 2021/22. õppeaastal õpilaste arvu üle "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 26 lõikes 1 sätestatud piirnormi 3.b klassis kuni 25 õpilaseni.

Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad
Kehtestati alates 1. septembrist 2021 Võru linnavalitsuse hallatavate haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad ning tunnistati kehtetuks Võru linnavalitsuse 3. veebruari 2021  korraldus nr 79 "Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad" ning Võru Linnavalitsuse 28. juuli 2021 korraldus nr 519 "Võru Linnavalitsuse 3. veebruari 2021 korralduse nr 79 "Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad" muutmine".

Mittenõustumine maa riigi omandisse jätmisega
Otsustati mitte nõustuda Telliskivi tn 3a (sihtotstarve sihtotstarbeta maa, pindala 668 m²) maaüksuse riigi omandisse jätmisega.
Riigi omandisse taotletav maaüksus ei ole iseseisvalt kasutatav, kuna paikneb Telliskivi tn 3 kinnisasja sisehoovis. Maaüksusest umbes 78 m² suuruse ala hõlmab juurdepääsutee ning naaberkinnistutel asuvad hooned paiknevad kinnistu piiril, mistõttu on suurem osa maaüksusest kitsendatud tuleohutuskujudega. Arvestades maakorralduse ja planeerimise nõudeid ning piirkonna krundistruktuuri, ei ole põhjendatud Telliskivi tn 3a eraldiseisva kinnisasja moodustamine, vaid see on otstarbekas erastada piirneva Telliskivi tn 3 kinnisasjaga liitmiseks.

Ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba laohoone laiendamiseks ja ümberehitamiseks asukohaga Kivi tn 23.

Kasutusloa väljastamine
Väljastati kasutusluba küttegaasihoidlale asukohaga Pikk tn 23.

Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787