Uudised ja teated

Võru linnas Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ja eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu tulemused

Võru Linnavalitsus korraldas Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ajavahemikul 10.04 – 09.05.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eskiisi kohta arvamust. Kokku esitati 3 arvamuskirja. Võru Linnavalitsus teatas oma põhjendatud seisukoha laekunud arvamustele ja kutse avalikule arutelule 20.05.2021. Detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 03.06.2021 kell 15:00 veebikeskkonnas zoom ja Võru kultuurimajas Kannel. millest teavitati isikuid ja asutusi ning avalikkust 20.05.2021.

Kokku osales arutelul 19 inimest ning arutelu kestis kaks tundi. Avalikul arutelul tegid sissejuhatuse Võru linnapea Anti Allas ja planeeringust huvitatud isik Urmas Johanson. Võru Linnavalitsuse arhitekt-planeerija Sirli Kokk tutvustas detailplaneeringu senist menetlemise käiku ja planeeringu koostaja Hendrikson & Ko tutvustas eskiislahendust. Arutati avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja vastati detailplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Teemad, mille osas esitati arvamust ja mida käsitleti arutelul: müra, roheala olemasolu keskuse ja elumajade vahel, juurdepääsetavus, parkimine, ühistransport, kergliiklusteed ja nende ühendused, ehitusjärjekord, asukoha analüüs, liikluskoormus ja sellega seonduv müra. Detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehakse detailplaneeringu eskiisis vajalikud muudatused ning pärast seda esitatakse detailplaneeringu eskiis kooskõlastamiseks PlanS § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ning teavitatakse § 127 lõikes 2 nimetatud isikuid ja asutusi võimalusest avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Küsimused ja täiendav info: Sirli Kokk sirli.kokk@voru.ee,  7850937.

Avaliku arutelu esitlus

Avaliku arutelu protokoll