Tugiisikuteenus

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi (kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises). Sealjuures:
1) last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine;
2) lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine.
Kestvus Tugiisikuteenuse lepingu kestvus määratakse  lähtudes teenuse vajadusest. 
Õigusaktid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Hinnakiri

Korraldaja
Täisealistele tugiisikuteenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine: sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja Egle Veinberg, tel 515 4709, e-post egle.veinberg@voru.ee, Lembitu 2
 
Laste tugiisikuteenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine:
lastekaitsespetsialist Hannela Teaste, tel 521 3660, e-post hannela.teaste@voru.ee, Tartu 23, kab 6

Laste tugiisikuteenuse korraldamine:
Nöörimaa Tugikodu juhtumikorraldaja Kristel Plakso, 5300 7637, e-post kristel.plakso@voru.ee, Räpina mnt 22.
Nöörimaa Tugikodu direktor Halliki Karba, tel 521 8725, e-post halliki.karba@voru.ee, Räpina mnt 22.

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

 Taotlus tugiisikuteenuse saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad
dokumendid
 
  • lapse esindaja kehtiv isikut tõendav dokument;
  • lapse kehtiv isikut tõendav dokument;
  • täisealise taotleja kehtiv isikut tõendav dokument
  • vajadusel puude raskusastme otsus
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm