MUINSUSKAITSEALAL PAIKNEVA HOONE TOETUS

 

Muinsuskaitsealal paikneva hoone toetus on mõeldud Võru vanalinna muinsuskaitsealal paikneva väärtusliku hoone restaureerimiseks ja remondiks.

Eesmärk
Toetuse eesmärk on kaasa aidata muinsuskaitseala arhitektuuripärandi, linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud miljöö säilitamisele, kaitsmisele ja teadvustamisele ning Võru vanalinna välisilme parandamine.  
 
Toetatav tegevus
- Toetust saab taotleda ehitustegevusele, mis tagab kogu hoone välispiirde korda saamise.
- Toetust ei anta toetatava hoone ehitustegevuse tarbeks vajaliku projekteerimise ega muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks.
 
Toetuste taotlemine
Toetust võib taotleda juriidiline või füüsiline isik, kelle omandis on hoone.
Toetuse taotlemise aluseks on taotlus.
Taotlusele lisatakse:
- fotod hoonest enne kavandavate tööde algust;
- ehitusprojekt või tööjoonised, kui kavandatavad tööd eeldavad selle olemasolu.
 
Toetuse taotlemiseks tuleb hiljemalt 30. septembriks esitada Võru linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale allkirjastatud taotlus, paberkandjal (Jüri 11, 65605 Võru) või digitaalselt (info@voru.ee).  
 
Taotluste menetlemiseks moodustatud komisjon teeb oma otsuse hiljemalt 1.novembriks.
Toetus makstakse välja pärast lepingus kirjeldatud tööde lõpetamist ja lõpparuande heakskiitmist.
 
Enne taotluse esitamist:
- kontrolli, kas on Võru Linnavalitsuse tellitud töös "Võru vanalinna muinsuskaitseala inventeerimine" inventeerimise käigus  väärtuslikuks hinnatud muinsuskaitsealal asuv hoone ; 
- tutvu toetuse andmist reguleeriva määrusega  "Muinsuskaitsealal paikneva hoone toetuse kord"
 
Toetuse andmisel lähtutakse toetuse eesmärgist, hoone arhitektuursest, kunstilisest või ajaloolisest väärtusest, vanusest, haruldusest, silmapaistvusest, terviklikkusest, paiknevusest linnaruumis, kavandatavate tegevuste vastavusest hoone säilimise tagamisele, mahust ning mõjust avalikule ruumile.
 
Erandid
Erandina toetatakse 2018. aastal muinsuskaitsealal paiknevat väärtuslikku  hoonet, kus  kogu hoone välispiirde ehitustegevus on varasemalt ette võetud ning määruses toetatavad tegevused on teostamisel või lõppemas.
 
 Muinsuskaitsealal paikneva hoone toetuse taotluse vorm
 

 Muinsuskaitsealal paikneva hoone toetuse lõpparuande vorm