HOOLDUSE SEADMINE JA HOOLDAJATOETUSE MÄÄRAMINE

 

Määratakse Võru Linnavolikogu 09.03.2016 määruse nr 9 „Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord" alusel.

Hooldus seatakse:
1) täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks hooldatava nõusolekul, kui eestkoste seadmine ei ole vajalik;
2) kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega;
3) kui hooldatava ja hooldaja tegelik ja Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on Võru linnas.
Hooldajaks võib olla isik, kes ei ole hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega ning kellel ei esine hooldusvajadust. Erandkorras võib hooldajaks olla ülalpidamiskohustusega isik.

Hooldusvajaduse hindamine ja hoolduse seadmine:
Hooldusvajaduse hindamiseks esitab hooldust vajav isik linnavalitsusele kirjaliku taotluse koos kehtiva otsusega puude raskusastme määramise kohta. Peale taotluse laekumist teostab linnavalitsuse ametnik hooldusvajaduse hindamise. Hoolduse seadmine või sellest keeldumine otsustatakse linnavalitsuse korraldusega. Isiku võib määrata hooldajaks enam kui ühele hooldatavale. Hooldajaks määramisel peab isik andma oma nõusoleku.

Toetuse maksmine:
Toetuse maksmine toimub hoolduse seadmise korralduses määratud korras ja perioodil. Toetus määratakse tähtajaliselt.

Toetuse määrad:
1) raske puudega isiku hooldamisel 20 eurot kalendrikuus;
2) sügava puudega isiku hooldamisel 30 eurot kalendrikuus.

Hoolduse lõpetamine:
Hooldus lõpetatakse linnavalitsuse korraldusega hooldatava või hooldaja taotluse alusel, hoolduse seadmise äralangemisel või linnavalitsuse algatusel, kui:
1) hooldaja või hooldatav asub elama teise omavalitsuse territooriumile;
2) hooldatava hooldusvajadus on korraldatud teiste sotsiaalteenustega;
3) hooldatavale määratakse keskmine puue või puuet ei tuvastata;
4) väheneb hooldusvajadus;
5) hooldatava üle seatakse eestkoste;
6) hooldatav või hooldaja on surnud;
7) hooldaja ei suuda hooldust tagada või ei täida talle pandud kohustusi või loobub nende täitmisest:

Hooldatav või hooldaja on kohustatud teavitama linnavalitsust mitte hiljem kui 10 päeva jooksul asjaoludest, mis toovad või võivad kaasa tuua hoolduse lõpetamise.