Käimasolevad hanked

Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine

HANKETEADE

 

Hanke nimetus: Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine

 

  1. Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Sirli Kokk

 

  1. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

 

  1. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise

 

  1. Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Võru linn

 

5.   Hankelepingu kogus ja kestus

lepingu kestus: detailplaneeringu kehtestamiseni

 

6.      Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tarnitud kauba üleandmist või tööde lõplikku üleandmise-vastuvõtmise akti.

Ettemaksu ei võimaldata.

 

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

 

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne).

Planeeringu koostaja peab olema asjakohase eriala kõrghariduse ja piisava töökogemusega või vastava kutsega. Piisavaks töökogemuseks loeb Võru Linnavalitsus vähemalt 5 aasta pikkust detailplaneeringute koostamise kogemust. Palume esitada planeeringu koostaja CV ja diplomi / kutsetunnistuse koopia.

Pakkuja peab olema eelneva 5 aasta jooksul koostanud vähemalt ühe üle kolme hektari suuruse ala detailplaneeringu, mis on pakkumise esitamise hetkeks kehtestamiseni jõudnud ja mis paikneb linnalises keskkonnas. Esitada andmed sellise detailplaneeringu kohta koos tellija ja tema kontaktandmetega.

Nõuete puudumist kontrollib hankija.

 

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Struktuur:

  1. Hinnapakkumus – lisa 5

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

 

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada " Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine "

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 13.11.2020 kell 16.00.

 

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Detailplaneeringu algatamise otsus

Lisa 3 KSH lõpetamine ja KSH mittealgatamine otsus

Lisa 4 Detailplaneeringu lähteseisukohad

Lisa 5 Hinnapakkumuse vorm


Hankekord ja hankeplaan

Võru Linnavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete, mille korraldamise otsustab hankekorra kohaselt Võru Linnavalitsus, eest on vastutavaks isikuks määratud juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep.

Võru linna hankekord on kehtestatud Võru Linnavalitsuse 22.02.2017 korraldusega nr 108.

Hankeplaan

Riigihangete ja hangete avaldamine

Võru Linnavalitsuse poolt läbi viidavad riigihanked avaldatakse riigihangete e-keskkonnas. Alla riigihangete piirmäära jäävad hanked, eeldatava maksumusega üle 2000 euro (käibemaksuta summa), avaldatakse Võru linna veebikeskkonnas.