Projekti nr ja nimi: 1555398745 / 5944 "Find your greatness – Europe's first strategic branding program for smart cities" / "Leia oma tugevus – Euroopa esimene strateegilise brändigu programm tarkade linnade jaoks"

Meede: URBACT III, Action planning Network / Tegevuste planeerimise võrgustik [CCI 2014TC16RFIR003], Alaprogramm: Uurimustööd, tehnoloogiline areng ja innovatsioon. Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengufond.
Periood: I faas - 1.09.2019–2.03.2020, II faas - 7.05.2020–7.08.2022
Projekti kogumaksumus: Kogumaksumus 749 460 eurot, sellest programmi toetus 601 341 eurot (85%). Võru linna eelarve 76 000 eurot, sh programmi toetus 64 600 eurot (85%) ja OF 11 400 eurot (15%).
Partnerid: Alba Iulia (Rumeenia), Braganca (Portugal), Võru (Eesti). Wroclaw (Poola), Candelaria (Hispaania), Perugia (Itaalia), Limerick (Iirimaa), Budafok-Teteny Budapest (Ungari)
 
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on koostada iga linna tasandil kohalikke sidusrühmi kaasav linna, sh targa linnatehnoloogiad käsitlev turunduse strateegia ja tegevuskava.
 
Tulemused:
1) Integreeritud tegevuskava (Integrated Action Plan) ehk kohaturunduse strateegia, bändingu ja kommunikatsiooni strateegia, mis otseselt toetab linna visiooni ja linna arenguplaane ning loob tugevad sambad, millele bränding on ülesehitatud;
2) Identiteedi ja kogukonnatunnetuse tugevdamine;
3) Võru on koht loominguks, innovaatiliseks ettevõtluseks ja mugavaks elamiseks.
 
Lisainfo:
Projekti koordinaator - Toomas Sarapuu, tel 5304 0432, toomas.sarapuu@voru.ee
Kohalik koordinaator - Marianne Mett, tel 5344 1055, marianne.mett@voru.ee
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
Võru Linnavalitsuse linnaplaneeringu alane õppereis - Rootsi ja Taani
 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu, "Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm"
Eelarve: 13 500 eurot, sh toetus 6500 eurot
Projekti periood: november 2019 - detsember 2021. 
 
Projekti eesmärgiks on tutvuda parimate andmekaitse praktikatega ja innovaatiliste lahendustega Aalborgis (Taani) ning Västeras ja Lindigö (Rootsi) ning Tuusulas (Soome)

Kahe 4-päevase reisi jooksul külastatakse paari linna Rootsis ja virtuaalsel teel Tuusula linna Soomest ja Aalborgi linna Taanist.. Projekti raames saab õppereisil osaleda kokku kuni 8 ametnikku.  

 
Lisainfo: Tiina Hallimäe, 785 0922
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
Võru Linnavalitsuse linnaplaneeringu alane õppereis - Rootsi ja Norra
 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu, "Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm"
Eelarve: 9 080 €, sh toetus 60 %.
Projekti periood: jaanuar - mai 2019. Projekt on lõppenud.
 
Projekti eesmärgiks: tutvuda parimate linnaplaneerimise, ühistranspordi korralduse ja tarkade lahenduste praktikatega Östersundis (Rootsi) ja Trondheimis (Norra) omavaltisustes. 
Õppreis toimus 6.-11. mai 2019, õppereisil osales 8 linnavalitsuse ametnikku. 
 
Lisainfo: Tiina Hallimäe, 785 0922
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
Võru Linnavalitsuse haridusvaldkonna õppereis - avatud õpiruum
 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu, "Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm"
Eelarve: 14 320 €, sh toetus 7000 €.
Projekti periood: november 2017 - märts 2018. Projekt on lõppenud.
 
Projekti eesmärgiks: tutvuda Islandi ja Norra haridussüsteemi ning -asutustega. Projekti fookuseks on tutvumine koolide ja lasteaedadega, kus on avatud õpiruum ning nende õppetöö korraldamise parimate praktikatega. 
 
Õppreis toimub  Arborgi (Island) ja Kvinneherad (Norra) omavalitsustes.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Võru linnavalitsuse ametnike õppereis - loomemajanduse areng omavalitsustes

 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu, "Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm"
Eelarve: 13 795€, sh toetus 6 300 €.
Projekti periood: 20.05.2016-22.05.2017. Projekt on lõppenud.
 
Projekti eesmärgiks: loomemajanduse arengu ja omavalitsuse ning käsitöölaste koostöökogemuste infovahetus ja heade praktikatega tutvumine. Õppereisil kohtutakse erinevate loomemajanduse organisatsioonide esindajatega ning tutvutakse kuidas omavalitsused on loomemajandussektori arengule kaasa aidanud. 
 
Õppreisi toimub Rovaniemi (Soome) ja Ísafjarðarbæri (Islandi) linna.
   
                                                                                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Võru linnavalitsuse ametnike õppereis Taani ja Rootsi
Põhjamaade Ministrite Nõukogu, "Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm"
Eelarve: 8056€, sh toetus 4 500 €.
Projekti periood: 01.09.2015-21.12.2015. Projekt on lõppenud.

Õppereisi eesmärgiks on suurendada Võru linna, kui piiriäärse piirkonna konkurentsivõimet. Projekti otseseks eesmärgiks vahetada teadmisi, edendada koostööd Võru, Odense ja Malmö linnade vahel. Odense ja Malmö linnad on tuntud digitaalse innovatsiooni ja nutikate lahenduste poolest. Projetki teemadeks on jätkusuutik areng ning digitaalne innovatsioon linna juhtimisel.

Õppreisi toimub Odense (Taani) ja Malmö (Rootsi) linna.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Võru linnavalitsuse ametnike õppereis Soome ja Rootsi
Põhjamaade Ministrite Nõukogu, "Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm"
Eelarve: 10 160 €, sh 6 000 €.
Projekti periood: 01.11.2014-30.04.2015. Projekt on lõppenud.

Õppereiside eesmärgiks on ehituse, planeerimise ja arenduse valdkonnas kogemuste vahetus ja heade praktikatega tutvumine. Õppereisil kohtutakse erinevate organisatsioonide esindajatega ning tutvutakse keskkonnasäästlike avalike hoonetega - planeerimine, ehitus, haldus jne. Õppereisi rõhuasetus on keskkonnasäästlike lasteaedade külastusele.

Õppreisid toimuvad Võru linna sõpruslinnadesse – 2014. aasta novembris külastatakse Iisalmi linna Soomes ja 2015. aasta kevadel Landskrona linna Rootsis.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekti nimi: „Võru Linnavalitsuse IT-infosüsteemide töökindluse ja turvalisuse suurendamine"

Periood 27.03-30.06.2013. Projekt on lõppenud.
Rakendusüksus: Riigi Infosüsteemide Amet
Eealrve: 19 012€ sh Võru linn 3347, RIA 15 665€

Projekti eesmärk: Projekti eesmärkideks on ajakohastada Võru Linnavalitsuse infosüsteeme, tõsta süsteemides töödeldavatele andmetele turvalisust ja suurendada infosüsteemide valmisolekut tõrgeteks ning ennetada hädaolukordasid. On oluline, et tööprotsessid kriitilistes situatsioonides ei katkeks ega seaks ohtu infosüsteemide toimimise.

Info: Siim Padosepp, infotehnoloogia spetsialist, tel 785 0913

Taotlusvooru nimi: Kohaliku omavalitsuse infosüsteemide turvalisuse tõstmine turvameetmete rakendamisega IT-süsteemides

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekti nimi: „Võru Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste ühise dokumendihaldussüsteemi (DHS) loomine"

Periood 20.07.2009 -19.07.2010. Projekt on lõppenud.
Rakendusüksus: Riigi Infosüsteemide Amet
Eealrve: 31 474,60 € sh Võru linn 5167,10€;  RIA 26 307,50€

Projekti eesmärk: Eesmärk on 2009. aasta alguses alustada dokumendihalduse ühist kaasajastamist linnavalitsuses ja hallatavates asutustes. Võtta kasutusele uus tarkvaraline lahendus ja koolitada töötajad.
Oodatav tulemus: Info kiirem liikumine, efektiivsem asjaajamine ja tervikliku info kättesaadavus ning tööprotsesside jälgitavus.

Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922

Taotlusvooru nimi: Dokumendihaldussüsteemide kaasajastamine üleminekuks asutuste vahelisele paberivabale asjaajamisele (24.09.2008 - 28.10.2008)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekti nimi: "Uuringute koostamine Võru piirkonna omavalitsuste võimalikuks haldusreformiks"
Meede: Norra ja Euroopa majanduspiirkonna regionaaltoetus, Regionaalarengu toetusskeem 2004-2009
Rakendusüksus: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Projekti eelarve: 44 666,57 €, sh toetus EAS-ilt 37 966,58 €, Sõmerpoalu Vallavalitsuselt kaasfinantseering 2 233,39 € ja Võru Vallavalitsuselt 2 233,39 €

Projekti periood:01.11.2009-31.12.2010. Projekt on lõppenud.

Projekti üldiseks eesmärgiks oli: Võru piirkonna omavalitsuste (Võru linn, Võru vald, Sõmerpalu vald) haldusstruktuuride ja –praktikate (sh. halduskoostöö), kohalike avalike teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse ning elanikkonna hoiakute hindamine ning piirkonna omavalitsusüksuste võimaliku ühinemise ettevalmistamine, mille tulemusel luuakse eeldused elanikkonnale kvaliteetsemate avaliku teenuste pakkumiseks ja piirkonna sotsiaal-majanduslikku arengu kiirendamiseks.

Projekti otseseks eesmärgiks oli Võru piirkonna omavalitsuste avalike teenuste taseme tõstmiseks ja haldusreformi ettevalmistamiseks vajalike uuringute, analüüside ja prognooside koostamine, seminaride korraldamine, rahva arvamuse väljaselgitamine ja teavitustöö ning ühinemiskava koostamine.

Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------