Uudised ja teated

« Tagasi

Liiva tn 13, 13a, F. R. Kreutzwaldi tn 39, 39a, 39b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võru Linnavalitsuse 09.07.2024 korraldusega nr 314 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Liiva tn 13, 13a, F. R. Kreutzwaldi tn 39, 39a, 39b kinnistute ja lähiala detailplaneering

Võru Linnavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku  25.07 - 11.08.2024. Planeering on leitav Võru linna veebilehel https://www.voru.ee/dpalg-20201007 . Detailplaneeringuga saab tutvuda kohapeal Võru Linnavalitsuse infosaalis (Jüri tn 11). Küsimuste korral pöörduda arhitekt-planeerija Sirli Koka poole (tel 7850937, e-post sirli.kokk@voru.ee).

Planeeringuala suurusega u 1,32 ha asub Võru kesklinnas jäädes Liiva tänava ja F. R. Kreutzwaldi tänava nurgale. Koostatava detailplaneeringu eesmärk on määrata ehitusõigused kultuurimaja Kannel kõrvalhoone ning kõlakoja teenindusruumide rajamiseks ja teede ja parkimise ning tehnovõrkude paigutuse määramiseks. Ühtlasi määratakse planeeringualasse jääva F. R. Kreutzwaldi tn 39 kinnistu ehitusõigus.

Detailplaneeringuga liidetakse Liiva tn 13 ja 13a kinnistud üheks krundiks (planeeringus krunt pos 1) ja võimaldatakse Võru kultuurikeskuse Kannel uue kõrvalhoone rajamine detailplaneeringus määratud hoonestusalasse. Sihtotstarve jääb 100% ühiskondlike ehitiste maa. Lisaks määratakse hoonestusala Kandle aeda kõlakoja ja seda teenindavate ruumide ehitamiseks. Liidetakse ka F.R. Kreutzwaldi tn 39a ja 39b kinnistud (planeeringus krunt pos 2)  parkimise lahendamiseks. F.R. Kreutzwaldi tn 39 kinnistu (planeeringus krunt pos 3) piire ei muudeta, sihtotstarve 50% ärimaa ja 50% elamumaa.

Detailplaneeringu lahendus vastab õigusaktidele ja linna ruumilise arengu eesmärkidele ning Võru linna üldplaneeringule. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeameti Lõuna Päästekeskus ja Muinsuskaitseamet Koostööd on tehtud tehnovõrkudega valdajatega ja teiste kaasatavatega.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada detailplaneeringu kohta Võru Linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid (info@voru.ee).

Vastuvõtmise õigusakt: 09.07.2024


Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024