Uudised ja teated

Võru linnas Luha tn 12 ja Jüri tn 82 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võru Linnavalitsuse 18.01.2023 korraldusega nr 70 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Võru linnas Luha tn 12 ja Jüri tn 82 kinnistute detailplaneering.

Võru Linnavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku 09.02 - 22.02.2023. Planeering on leitav Võru linna veebilehel https://www.voru.ee/dpalg-20220413 . Detailplaneeringuga saab tutvuda kohapeal Võru Linnavalitsuse infosaalis (Jüri tn 11). Küsimuste korral pöörduda arhitekt-planeerija Sirli Koka poole (tel 7850937, e-post sirli.kokk@voru.ee).

Planeeritav maa-ala suurusega u 0,99 ha asub Võru linnas Võrusoo asumis Jüri tänavast lääne suunas Jüri ja Luha tänava nurgal. Tegemist on Kesklinna asumi piirile jääva alaga. Planeeringu koostamise eesmärgiks on määrata alale ehitusõigus kaubandus- ja teenindushoone ning parkla rajamiseks, tehnovõrkudega ühendamiseks, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra lahendamiseks.

Planeeringuga on kavandatud liita olemasolevad Luha tn 12 ja Jüri tn 82 ärimaa krundid üheks. Tekkivale krundile (planeeringus POS 1) on lubatud ehitada ehitusala piires kuni 2 hoonet ja kuni 2 väikehoonet (kuni 20 m2 pindalaga). Suurim lubatud ehitusalune pind on 3000 m2 ja kõrgus 8 m. Juurdepääsud on kavandatud Jüri ja Luha tänavalt. Planeeringus esitatud lahendus on illustratiivne. Täpne lahendus selgub arhitektuurivõistluse tulemusena.

Detailplaneeringu lahendus vastab õigusaktidele ja linna ruumilise arengu eesmärkidele ning Võru linna üldplaneeringule. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeameti Lõuna Päästekeskus ja koostööd on tehtud tehnovõrkudega valdajatega.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada detailplaneeringu kohta Võru Linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid (info@voru.ee)

 


Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023