Uudised ja teated

Pikk tn 6b, 6c ja 6d kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Võru Linnavalitsuse 14.04.2021 korraldusega nr 371 kehtestati Pikk tn 6b, 6c ja 6d kinnistute detailplaneering.

Planeeringuala suurusega u 1,48 ha asub Võru linnas Nöörimaa asumi tootmispiirkonnas Pika tänava ääres. Detailplaneeringu põhieesmärgiks on olemasolevate tootmiskinnistute liitmine, täiendavate ehitusõiguste määramine ja juurdepääsude lisamine.

Detailplaneeringu lahendusega moodustatakse olemasolevatest Pikk tn 6b, 6c ja 6d kinnistutest üks krunt pindalaga 14 842 m². Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 4500 m², suurim lubatud arv on 2 ja maksimaalne kõrgus maapinnast kuni 8 m.

Planeeritavate tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimese tervist, kultuuripärandit või vara. Majanduslikult mõjub tegevus piirkonda arendavana, kuna planeeringu rakendamisel saab ettevõte laieneda ja tekivad uued töökohad.

 

Detailplaneeringu lahendus vastab õigusaktidele ja linna ruumilise arengu eesmärkidele ning Võru linna üldplaneeringule.

Kehtestamise korralduse ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Kehtestatud) ja tööajal Võru Linnavalitsuses (Jüri tn 11).