Uudised ja teated

« Tagasi

Võru Linnavolikogu istung 17. veebruaril

Riigivara alla hariliku väärtuse võõrandamise taotlemine
Ettevõtluskeskkonna arendamiseks otsustati taotleda Võru linna omandisse riigile kuuluv Kivi tn 20a (registriosa nr 8967550, katastritunnus 91901:001:0271, pindala 80123 m², sihtotstarve sihtotstarbeta maa, riigi kinnisvara registri nr KV74149) kinnistu maksumusega 65% vara harilikust väärtusest.

Detailplaneeringu planeeringuala muutmine
Muudeti Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu planeeringuala piire.

Planeeringu eskiisi koostamise käigus selgus, et on vajalik planeeringualasse hõlmata Turba tn 3a katastriüksus. Tegemist on riigi omandis oleva maaga.

Planeeringuala piiri muudetakse, et planeerida Luha tn 16 kinnistule kavandatava multifunktsionaalse keskuse teenindamiseks vajalikud lisaparkimiskohad. Planeeringuga kavandatakse Turba tn 3a kinnistule transpordimaa sihtotstarvet, ehitusõigusi ei seata. Planeeringuala suureneb umbes 0,4 ha.

Kokku on planeeritava ala pindala umbes 10,4 ha hõlmates Luha tn 16, Olevi tänav T2, osaliselt Turba tänav T1 ja Turba tn 3a kinnistuid.

Avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine
Korraldatakse avalik kirjalik enampakkumine Võru linna poolt ehitatava esmatasandi tervisekeskuse apteegi ja labori ruumidele üürniku leidmiseks. Apteegi üüripinna kasutustähtajaks määrati 10+10 aastat ja labori üüripinna kasutustähtajaks 5+5 aastat. Apteegi üüripinna alghinnaks kinnitati 32  €/m²  ja labori üüripinna alghinnaks 7 €/m² . Linnavalitsus töötab välja enampakkumise reeglid ja tingimused.

Määruse "Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine
Muudeti Võru Linnavolikogu 10. mai 2006 määrust nr 20 "Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine". Muudatus annab linnavalitsusele õiguse vabastada Võru linna lasteasutuste teenust kasutavad lapsevanemad õppekulu maksmisest ajal, mil teenust ei ole võimalik osutada.
Uut regulatsiooni rakendatakse tagasiulatuvalt alates esimesest jaanuarist 2021

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn