ÜRITUSE KORRALDAMISE TOETUS

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus

Linna eelarvest antakse toetust juriidilistele ja füüsilistele isikutele kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste ürituste korraldamiseks tingimusel, et korraldatav üritus toimub Võrus või on linnaga seotud muul viisil.

Toetuse andmisel eelistatakse:
  • Võru linnas toimuvaid üritusi, arvestades ürituse olulisust linna kultuuri-, spordi- ja noorsootööalase tegevuse edendamisel ja mitmekesistamisel;
  • üritusi, mis ei toimu Võru linnas, kuid toovad piirkonda palju külalisi ning on piirkondlikult olulised;
  •  taotlusi, milles on näidatud konkreetne omafinantseeringute suurus, kaasfinantseerijad ning  kaasfinantseerimise suurus;
  • meedias kajastatavaid üritusi, mis aitavad kujundada Võru linna positiivset mainet.
Kestvus Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mille taotleja esitab linnavalitsusele 1. oktoobriks. Toetus eraldatakse järgmiseks eelarveaastaks. Toetuse andmise otsustab linnavalitsus oma korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linna eelarve vastuvõtmist.
Vormikohase avalduse jooksval aastal toetuse taotlemiseks võib täiendavalt esitada ka hiljemalt 1. aprilliks ja 1. septembriks. Nimetatud taotluses peab olema ära toodud põhjendus, miks taotlust õigeaegselt ei esitatud.
Toetuse saaja esitab linnavalitsusele ühe kuu jooksul pärast ürituse toimumist aruande ürituse korraldamiskulude kohta.
Õigusakt Üritustele toetuse andmise kord
Vastutaja Kultuurinõunik  Inge Tolga  tel: 785 0904, 518 6850  e-post: inge.tolga@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Taotlus/aruanne esitada Võru Linnavalitsuse infosaali, saata aadressile Jüri 11, 65608 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Toetuse taotlemiseks esitada vormikohane avaldus  ja ühe kuu jooksul pärast ürituse toimumist aruanne ürituse korraldamiskulude kohta
Viide Ürituse toetuse avaldus
Ürituse toetuse aruanne