ELUKOHAJÄRGSE KOOLI MÄÄRAMINE

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Igale koolikohustuslikule õpilasele, kes omab elukoha aadressi Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru linnas, on elukohajärgseks kooliks Võru linna munitsipaalkool. Esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja esitab linnavalitsusele vormikohase taotluse, kus toob ära omapoolse eelistuse kooli valiku osas. 
Kestvus Esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja esitab linnavalitsusele õppima asumise aasta 1. märtsiks vormikohase taotluse. Taotlused vaatab läbi ning elukohajärgse kooli määramise nimekirjad koostab linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon.
Nimekirjad avalikustatakse koolide kaupa Võru linna veebilehel hiljemalt 1. aprillil ning teavitatakse vanemaid taotluses toodud kontaktidel.
Õigusaktid Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
Vastutaja Haridusnõunik Anita Kikastel 785 0911, 5305 7819 e-post anita.kikas@voru.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Valikud sammud Avaldus esitada Võru Linnavalitsuse infosaali, saata aadressile Jüri 11, 65605 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja esitab linnavalitsusele õppima asumise aasta 1. märtsiks vormikohase taotluse.
Viide Taotlus lapsele kooli määramiseks
E-Taotlus E-Taotlus lapsele kooli määramiseks