Projektipõhine sotsiaaltransporditeenus


Võru Linnavalitsus osaleb partnerina Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused" pilootprojektis "Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine", mille juhtpartner on MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus.

Projekti käigus käivitatakse tõhustatud vajaduspõhine  sotsiaaltransporditeenus, mille kaudu on erivajadustega või toimetulekuraskustes inimesed saanud vajalikke hoolekandeteenuseid ning mille tulemusena nemad või nende hoolduskoormusega isikud on suutelised jätkama tööturul või nende toimetulek on paranenud.

Pilootprojekti kestvus on kuni 24 kuud (aastatel 2020–2022)
 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kelle puue takistab isikliku või ühistranspordivahendi kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit Võru linna haldusterritooriumilt välja jäävale töökohale, õppeasutusse sõitmiseks või muude avalike teenuste kasutamiseks.

Kestvus

2020-2022

Õigusakt Projektipõhise sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord
Vastutaja

Teenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine: sotsiaalteenuste spetsialist Marleen Maask,  tel 5358 8582, e-post marleen.maask@voru.ee, Tartu tn 23, kab 8

Teenuse korraldaja: MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus,  tel 517 2455, e-post  info@ytk.ee, Kesk 20, Põlva linn

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus sotsiaaltransporditeenuse saamiseks esitatakse:

  • paberkandjal Tartu tn 23, Võru 65608 kab 8;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Tartu tn 23, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee

Taotluses on nõutud järgmised andmed:

  • taotleja andmed, vajadusel taotleja esindaja andmed;
  • teenuse vajaduse põhjendus ning asjaolud, miks teenuse taotlejal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või alternatiivset transpordivahendit;
  • info abivahendi või muu kõrvalise abi (saatja) kasutamise kohta;
  • sõidu lähte- ja sihtkoht ning aeg.
Vajaminevad dokumendid
  • kehtiv isikut tõendav dokument
  • vajadusel puude raskusastet tõendav dokument
  • vajadusel muud asjasse puutuvad dokumendid
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm