Üldhooldusteenuse kohamaksumuse hüvitis


TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Üldhooldusteenuse kohamaksumuse hüvitis määratakse üldhooldusteenusel viibivale isikule, kelle majanduslik olukord ei võimalda täies mahus üldhooldusteenuse eest tasuda.

Ametnik teeb menetluse käigus kindlaks:

1) taotleja ja tema ülalpidamiskohustuslaste võimekuse teenuse eest tasumiseks;

2) teenuse eest linna eelarvest määratava osa suuruse.

Valitsus võib jätta taotluse rahuldamata juhul kui:

1) isikul on vara, kuid ta keeldub seda võõrandamast või kasutusse andmast, et tasuda enda ülalpidamiskulud üldhooldusteenust osutavas asutuses;

2) teenust vajava isiku hooldust on võimalik tagada teiste hoolekandelise abi teenustega.

Kestvus

Üldhooldusteenuse kohamaksumuse hüvitise taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Hüvitis määratakse alates taotluse esitamise kuust kui taotluses ei ole märgitud teisiti. Hüvitis kantakse üle teenuse osutaja arvelduskontole.

Enne uut eelarveaastat vaatab ametnik hiljemalt 1. novembriks läbi teenuse rahastamise otsused, kontrollides teenuse saajate ja tema ülalpidamiskohustuslaste majanduslikku seisu. Teenuse rahastamist võib pikendada rahastamise määramise eelduste jätkuval olemasolul.

Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordSotsiaaltoetuste määrad
Vastutaja
Sotsiaaltööspetsialist Kärol Samoson, tel 5300 1948, e-post karol.samoson@voru.ee, Tartu tn 23, kab 1. 
 

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus üldhooldusteenuse kohamaksumuse hüvitise  saamiseks:

  •  esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
  • kehtiv isikut tõendav dokument;
  • kehtiv üldhooldusteenust osutava asutusega sõlmitud leping;
  • taotleja kinnitus teenuse eest tasumise kohta, mis moodustab vähemalt 80% taotleja igakuisest sissetulekust;
  • ülalpidamiskohustuslaste olemasolu, nende nimed ja kontaktandmed, ülalpidamiskohustuslaste puudumise korral kinnitus selle kohta;
  • vajadusel muud dokumendid.
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm