Käimasolevad hanked

Kokkupandavate toolide ost

Hanketeade

 

Hanke nimetus: Kokkupandavate toolide ost

 

1. Hankija

SA Võru Kannel
Registri number: 90010686
Aadress: Liiva tn 13, Võru 65609
Kontaktisik (vastutav isik): Heiki Kelp, tel:5139153, e-post:heiki.kelp@vorukannel.ee

 

2. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav hange.

 

3. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on kokkupandavate toolide ost.

 

4. Tehniline kirjeldus

Tehniline kirjeldus on esitatud hanketeate lisana.

 

5. Hankelepingu kogus ja kestus

Üldkogus: kuni 500 kokkuklapitavat klapptooli.

Lepingu täitmise tähtaeg: hiljemalt 30.12.2021.

 

6. Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tarnitud kauba üleandmist või tööde lõplikku üleandmise-vastuvõtmise akti.

Ettemaksu ei võimaldata.

 

7. Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

 

8. Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu SA-le Võru Kannel ega Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

 

9. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 60 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 

10. Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Struktuur:

  1. Toolide hinnapakkumus;
  2. Transpordikärude hinnapakkumus;
  3. Pakutava toote tehniline kirjeldus.

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

 

NB! Lisaks esitatavale pakkumusele peab pakkuja korraldama pakkumuse esitamise ajaks hankija aadressile ka pakutava toote näidise.

 

11. Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile ulle.voitka@vorukannel.ee.

Pakkumus pealkirjastada „Kokkupandavate toolide ost"

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 1. november 2021 kell 10:00.

 

12. Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanke alusdokumentatsioonis kirjeldatud hindamiskriteeriumite alusel.

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1_hanke alusdokumentatsioon

Lisa 2_toote tehniline kirjeldus

Lisa 3_hankeleping