Käimasolevad hanked

« Tagasi

Väiksemahulised teede ehitustööd ja materjalide ost 2021

Hanketeade

Hanke nimetus: Väiksemahulised teede ehitustööd ja materjalide ost 2021

 1.        Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Risto Aim, risto.aim@voru.ee, tel: +372 53474332

  1. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

  1. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on Võru linnas 2021. aastal teostavate väiksemahulised teede ehitustööd ja materjali ost.

Teede remonditöid, teeremondiks vajalike ehitusmaterjalide ja liikluskorraldusvahendite ost ja remonditööde teostamiseks vajalike seadmete teenustöid (tööd mehhanismidega) tellitakse ühekordsete tellimuste alusel vastavalt vajadusele, kuid kokku mitte suuremas mahus kui 60 000 eurot (koos käibemaksuga).

  1. Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Võru linn.

5.   Hankelepingu kogus ja kestus

üldkogus: vastavalt vajadusele.
lepingu kestus: kuni 31.12.2021.

6.      Hankelepingu üldtingimused

  • Ehitustöid, materjale ja ehitusseadmete teenustöid tellitakse tellimuskirja alusel.
  • Kui tellimuse maksumus ületab 2000 eurot (käibemaksuta summa), sõlmitakse tellimuse kohta kirjalik leping.
  • Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tarnitud kauba üleandmist või tööde lõplikku üleandmise-vastuvõtmise akti.
  • Ettemaksu ei võimaldata.

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Struktuur:

  1. Hinnatabel.

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

NB! Hinnatabelis täita üksnes need read mille kohta pakkuja soovib pakkumust esitada.

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada „Väiksemahulised teede ehitustööd ja materjalide ost 2021"

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 26.02.2020 kell 13.00

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind.

Madalaim hind selgitatakse välja ja hinnatakse iga hinnatabeli rea kohta eraldi.

Hanketeate lisad:

Lisa 1_Hinnatabel

 


Hankekord ja hankeplaan

Võru Linnavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete, mille korraldamise otsustab hankekorra kohaselt Võru Linnavalitsus, eest on vastutavaks isikuks määratud juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep.

Võru linna hankekord on kehtestatud Võru Linnavalitsuse 22.02.2017 korraldusega nr 108.

Hankeplaan

Riigihangete ja hangete avaldamine

Võru Linnavalitsuse poolt läbi viidavad riigihanked avaldatakse riigihangete e-keskkonnas. Alla riigihangete piirmäära jäävad hanked, eeldatava maksumusega üle 2000 euro (käibemaksuta summa), avaldatakse Võru linna veebikeskkonnas.