Käimasolevad hanked

« Tagasi

Teenusauto soetamine

Hanketeade

 

Hanke nimetus: Teenusauto soetus

 

1. Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65605
Kontaktisik (vastutav isik): Eve Saaremägi

 

2. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

 

3. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on teenusauto ost.

 

4. Tehniline kirjeldus

Kauba tarnimise koht: Võru linn.

 

5. Hankelepingu kogus ja kestus

üldkogus: üks auto
lepingu kestus: pakkujal peab pakkumise kinnitamisest alates kuni kahe nädala jooksul auto olemas olema.

 

6. Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tarnitud kauba üleandmist.

Ettemaksu ei võimaldata.

 

7. Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

Pakkujatel on lubatud pakkuda mitut erinevat autot. Lubatud on pakkuda ka sama pakkumuse raames mitut autot.

 

8. Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

 

9. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 10 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 

10. Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

 

11. Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti info@voru.ee

Pakkumus pealkirjastada „Teenusauto hanke pakkumus"

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 10.11.2020 kell 11:00.

 

12. Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

 

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: majanduslik soodsus ehk edukaks osutub enim punkte saanud pakkumus. Samaväärselt saanud pakkumuste korral osutub edukaks ajaliselt varasemalt esitatud pakkumus.

 

Kriteeriumid hindamiseks:

  • hind                       kuni 50 punkti (odavaim hind saab maksimumpunktid, edasi toimub punktide arvu vähendamine intervalliga 5 punkti);
  • auto vanus            kuni 15 punkti (uus auto saab maksimumpunktid, edasi toimub punktide arvu vähendamine läbisõidu põhjal intervalliga 3 punkti);
  • istekohtade arv     kuni 15 punkti (7 kohaline auto saab maksimumpunktid, edasi toimub punktide vähendamine 3 punkti intervalliga istmekoha kohta);
  • sobivus                  kuni 10 punkti (hankija hinnangul sobivaim(mad) auto saab maksimumpunktid, edasi toimub punktide arvu vähendamine intervalliga 3 punkti);
  • kasutusmugavus  kuni 10 punkti (hankija hinnangul kõige kõrgema kasutusmugavusega auto(d) saab maksimumpunktid, edaspidi toimub punktide arvu vähendamine intervalliga 3 punkti).

 

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1_hankedokument;

Lisa 2_tehniline kirjeldus;

Lisa 3-maksumuse tabel.

 


Hankekord ja hankeplaan

Võru Linnavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete, mille korraldamise otsustab hankekorra kohaselt Võru Linnavalitsus, eest on vastutavaks isikuks määratud juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep.

Võru linna hankekord on kehtestatud Võru Linnavalitsuse 22.02.2017 korraldusega nr 108.

Hankeplaan

Riigihangete ja hangete avaldamine

Võru Linnavalitsuse poolt läbi viidavad riigihanked avaldatakse riigihangete e-keskkonnas. Alla riigihangete piirmäära jäävad hanked, eeldatava maksumusega üle 2000 euro (käibemaksuta summa), avaldatakse Võru linna veebikeskkonnas.