Käimasolevad hanked

« Tagasi

Tahvelarvutid Võru linna lasteaedadesse

Hanketeade

Hanke nimetus: „Tahvelarvutid Võru linna lasteaedadesse"

1. Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): haridusnõunik Anita Kikas

2. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

3. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on Android tarkvaraga tahvelarvutite  (edaspidi nimetatud seadmed) ja nende tarvikute ostmine.

4. Tehniline kirjeldus

Tahvelarvuti minimaalsed parameetrid on toodud tehnilises kirjelduses (Hanketeate lisa 1).

5. Hankelepingu kogus ja kestus

Soetatakse 19 tahvelarvutit.
Arvutite tarnimise tähtaeg on 29.12.2020.

6. Hankelepingu üldtingimused

  • Kõik seadmed ja nende tarvikud peavad olema uued, kasutamata ja originaalpakendis.
  • Seadmed peavad piiranguteta töötama Eesti Vabariigi kõikides mobiilsideoperaatorite võrkudes.
  • Seadmed peavad olema võrguluku vabad ehk hankijal peab olema tagatud võimalus igal ajahetkel vahetada mobiilsideoperaatorit.
  • Seadme komplekti peab kuuluma laadija, mis ühildub CEE 7/16 pistiku standardile vastava seinakontaktiga.
  • Pakutavatele tahvelarvutitele ja lisatarvikutele antakse garantii 2 aastaks.
  • Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.
  • Ettemaksu ei võimaldata.

7. Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

8. Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

9. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 35 päeva,  arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

10. Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Struktuur

  1. Hinnapakkumus
  2. Pakutava tahvelarvuti tehniline kirjeldus ja pildid

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

11. Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada „Tahvelarvutid Võru linna lasteaedadesse"

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 25.11.2020 kell 12.00.

12. Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind

 

Hanketeate lisa:

Lisa 1_Tehniline kirjeldus

Lisa 2_Müügileping


Hankekord ja hankeplaan

Võru Linnavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete, mille korraldamise otsustab hankekorra kohaselt Võru Linnavalitsus, eest on vastutavaks isikuks määratud juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep.

Võru linna hankekord on kehtestatud Võru Linnavalitsuse 22.02.2017 korraldusega nr 108.

Hankeplaan

Riigihangete ja hangete avaldamine

Võru Linnavalitsuse poolt läbi viidavad riigihanked avaldatakse riigihangete e-keskkonnas. Alla riigihangete piirmäära jäävad hanked, eeldatava maksumusega üle 2000 euro (käibemaksuta summa), avaldatakse Võru linna veebikeskkonnas.