Hangete arhiiv

« Tagasi

Loomekoja ehitamise omanikujärelevalve teenus

Hanketeade

 

Teate avaldamise kuupäev 16.06.2021

 

Hanke nimetus: „Loomekoja ehitamise omanikujärelevalve teenus" korraldamine. Võru linn.

Hankija/Tellija: Võru Linnavalitsus

 

 

 1. ÜLDIST
  1. Võru Linnavalitsus on  ehitustööde töövõtja (edaspidi ka Töövõtja) leidmiseks läbi viinud riigihanke nr 236205. Riigihanke hankedokumentide (ka tehniliste tingimustega) ja hanketeatega on võimalik tutvuda Võru Linnavalitsuses või Internetis aadressil https://riigihanked.riik.ee/register.

 

 1. HANKIJA ETTEPANEK
  1. Käesolevaga teeb Võru Linnavalitsus Teile ettepaneku osaleda riigihanke nr 236205  tööde omanikujärelevalve teenuse osutamise hanke pakkujana.

 

 1. TEHNILINE KIRJELDUS
  1. Hankelepingu raames tuleb teenust osutada vastavalt omanikujärelevalve teenusele seatud seadustest tulenevatele tingimustele.
  2. Teenus sisaldab ehitustööde omanikujärelevalve teenuse teostamist Võru Loomekoja ehitamise asukohaga Võru linn.
  3. Täpsem tehniline kirjeldus ja tööde maht, millele tuleb omanikujärelevalvet teostada on kirjeldatud riigihanke nr 236205 hankedokumentides.

 

 1. TEENUSE OSUTAMISE AEG
  1. Teenuse osutamist tuleb alustada pärast Töövõtjaga lepingu sõlmimist. Lepingu sõlmimine Töövõtjaga on planeeritud 2021. aasta juunis.
  2. Teenust tuleb teostada vastavalt Töövõtja poolt esitatud tööde ajagraafikule ja tegelikule tööde kulgemisele. Töövõtjale esitatud  ehitustööde tähtajaks on 6 kuud.
  3. Määratud tööaeg on tööpäeviti kell 8:00 kuni 17:00 (va nädalavahetused ja riiklikud pühad) kui osapoolte vahel ei lepita kokku teisiti.
  4. Teenuse osutamine lõppeb pärast tööde üleandmis- vastuvõtmisakti väljastamist omanikujärelevalve poolt Töövõtjale, va garantiiperioodil (vt punkt 7).

 

 1. teenuse maht
  1. Teenuse töömahtu omanikujärelevalve funktsioonide täitmisel kuulub, kuid ei pruugi ilmtingimata piirduda alltooduga:
   1. kontrollib projektide vastavust projekteerimisnõuetele;
   2. kontrollib ehitusmaterjalide ja –toodete ning seadmete nõuetele vastavust ja seda kinnitavate dokumentide olemasolu;
   3. kontrollib ehitatavate ja rekonstrueeritavate ehitiste ja rajatiste vastavust ehitusprojektile ja Tellija tingimustele;
   4. kontrollib ehitamise tehnilise dokumentatsiooni koostamist ja nende vastavust tegelikkusele;
   5. kontrollib ehitatavate ja rekonstrueeritavate ehitiste ja rajatiste või nende osade nõuetele vastavust;
   6. kontrollib ehitatavate ja rekonstrueeritavate ehitiste ja rajatiste vastavust Töövõtjaga kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile;
   7. kontrollib keskkonnaohutuse tagamist ja ehitusplatside korrashoidu ning ohutust ümbruskonnale ja kolmandatele isikutele;
   8. osaleb dokumenteeritavate ehitustööde ülevaatusel;
   9. teavitab ehitiste omanikku viivitamatult avastatud puudustest; märkused ja ettepanekud esitatakse kirjalikult;
   10. täidab ehitusplatsil viibides ohutusreegleid ning nõuab nende täitmist Töövõtjalt;
   11. kontrollib Töövõtjale tehtud ettekirjutuste täitmist;
   12. osaleb Tellija ja Töövõtja poolt organiseeritud koosolekutel ning kutsub vajadusel ise kokku koosolekuid Tööde üksikasjade arutamiseks;
   13. kutsub kokku ja juhatab iganädalasi koosolekuid, koostab ja edastab koosoleku protokollid;
   14. annab Töövõtjale tööplaanidega seoses vajalikke juhiseid;
   15. viib regulaarselt läbi ehitusplatsi ülevaatusi, et kontrollida materjalide kvaliteedi ja tööde läbiviimise vastavust lepingutingimustega ning "hea ehitustavaga";
   16. kontrollib kõikide aktide, lubade, tagatiste, kindlustuste jms vastavust ja adekvaatsust, mille koostamise ja esitamise eest vastavalt lepingule vastutab Töövõtja;
   17. vaatab üle kõik tööplaanides ja Tellija tingimustes tehtavad muudatused, mis osutuvad vajalikuks kas ehitustööde läbiviimise ajal või peale ehitustööde teostamist;
   18. nõustab Tellijat projekti kulude vähendamisvõimalustest, soovitab Töövõtjale meetodeid, mis aitavad kaasa ehitustööde efektiivsemale teostamisele;
   19. vaatab läbi teostusjoonised ja edastab Tellijale kõik Töövõtja poolt koostatud aktid jms dokumentatsiooni;
   20. viib läbi inspekteerimised ning valmistab ette vastuvõtuakti, vaegtööde nimekirja ja teised ehitustöövõtu lepinguga määratud dokumendid;
   21. teostab omanikujärelevalvet garantiiperioodil.

 

 1. Maksed
  1. Maksed toimuvad üks kord kuus vastavalt Tellijale esitatud korrektse arve ja akti alusel 15 kalendripäeva jooksul arve esitamisest.
  2. Ettemaksu ei kohaldata.
  3. Omanikujärelevalve poolt teostatud töid akteeritakse igakuiselt proportsionaalselt kogumaksumusest.
  4. Viimase makse suurus peab olema vähema 20% lepingu kogumaksumusest ilma käibemaksuta.

 

 1. TEENUSE ULATUS Garantiiperiood
  1. Omanikujärelevalve teenuse maksumus peab sisaldama garantiiperioodi (60 kuud alates tööde üleandmisest Tellijale) järelevalvekulusid.
  2. Garantiiperioodil on kohustuslik teha vähemalt kaks kontroll ülevaatust. Esimene üleandmisest aasta möödudes ja teine vahetult enne garantiiperioodi lõppu nii, et jääks Töövõtjal aega parandustööde tegemiseks.

 

 1. HANKES OSALEMISE TINGIMUSED
  1. Esitatud omanikujärelevalvet teostav isik peab:
   1. omama ehitusalast kõrgharidust;
   2. olema registreeritud majandustegevuse registris „Ehitamine" valdkonnas „Omanikujärelevalve";
   3. omama head eesti keele oskust;
   4. omama head arvutikasutamise oskust;
   5. omama töökogemust üldehitustööde omanikujärelevalvena vähemalt kolm (3) aastat.
  2. Hankija kontrollib pakkuja ja tema poolt valitud allteenuste osutajate registreeritust ja kehtivaid andmeid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt peetava avaliku majandustegevuse registri kaudu.

 

 1. LISATEAVE
  1. Kõik omanikujärelevalve teenusega kaasnevad kulud peavad olema arvestatud teenuse sisse.
  2. Hanke kohta lisateabe küsimiseks edastada küsimused e-posti aadressile kalmer.vislapuu@voru.ee.
  3. Objektidega on võimalik tutvuda leppides kokku Võru Linnavalitsuse

ehitusspetsialist Kalmer Vislapuuga, tel nr 555 21 811.

 

 1.  PAKKUMUSE KOOSTAMINE
  1. Koostamise keel: eesti.
  2. Valuuta: euro.

 

 1.  Pakkumuse jõusoleku tähtaeg
  1. Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 60 päeva.

 

 1. Pakkumuse esitamine
  1. Pakkumine esitada Võru Linnavalitsusele hiljemalt 22.06.2021 kell 11:00.
  2. Pakkumine esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressile info@voru.ee.

 

 1. Pakkumuses esitatavad dokumendid
  1. Pakkuja rekvisiidid (vorm I);
  2. Pakkuja hinnapakkumus (vorm II);
  3. Järelevalve Inseneri CV (vorm III) koos kõrgharidust tõendava dokumendiga.

 


 

 1. Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid
  1. Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.
  2. Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium:

1. madalaim hind;

2. kui pakkumused on sama hinnaga, on parimaks pakkumuseks ajaliselt varem laekunud pakkumus.