Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Teatame, et Võru Linnavolikogu 12.02.2020 otsusega nr 5 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistute ja lähiala detailplaneering. 
 
Võru Linnavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku 2.03 – 31.03.2020. Materjalidega saab tutvuda Võru Linnavalitsuse infosaalis (Jüri tn 11) ja veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine/Detailplaneeringud/Menetluses). Planeeringuala suurusega u 3,1 ha asub Tartu tänava ääres Võru Autobussijaama ja Koreli oja vahel. Planeeringu eesmärk on tervisekeskuse rajamine. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta maaüksuste piire, maakasutuse sihtotstarvet, määrata ehitusõigused ja teede, parkimise ning tehnovõrkude paigutused.
 
Alasse hõlmatud kinnistud on hoonestamata. Tartu tn 7 on kasutuseta, Tartu tn 9 on olnud kasutusel materjalide ladestusplatsina ning Koreli park P1 haljasalana. Ala läbib 2017. a sügisel valminud kergliiklustee. Planeeringuala piirneb läänest Tartu tänavaga, põhjast Tartu tn 5a elamumaa kinnistu ja Vilja tn 2 transpordimaa kinnistuga, millel asub bussijaam. Planeeringualast idasse jäävad korterelamud ning lõunasse säilitatav Koreli pargi haljasala.
 
Tartu tn 7 ja Tartu tn 9 maakasutuse sihtotstarve on elamumaa ning Koreli park P1 üldkasutatav maa. Moodustatavate maaüksuste sihtotstarbeks planeeritakse ühiskondlike ehitiste maa ja üldkasutatav maa. Maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguste määramine Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja umbes 0,4 ha suurusel Koreli park P1 kinnistul muudab Võru Linnavolikogu 11. märtsi 2009 määrusega nr 98 kehtestatud Võru linna üldplaneeringut. Üldplaneeringu järgselt on planeeritavate kinnistute juhtfunktsioonid pere ja ridaelamumaa ning puhke- ja virgestusmaa. Maakasutuse juhtotstarbe muutmine ei põhjusta olulist linnaruumilist mõju arvestades naabruses paikneva bussijaama ja elamupiirkonnaga. Ühiskondlike ehitiste maaks muudetav puhke- ja virgestusmaa osa on umbes 4100 m², mis moodustab umbes 14% kogu kinnistust. Ülejäänud osas säilib puhke- ja virgestusmaa funktsioon. Planeering ei katkesta Võru linna peamiselt puhkealana väljaarendatavat nn "rohelist ringi", mis on oluline ühendus linna rekreatsioonialade vahel. Planeeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringuala lähipiirkonnas on juba kujunenud hoonestatud ja inimtegevuse poolt oluliselt mõjutatud linnakeskkond ning planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale. Majanduslikult mõjub tegevus piirkonda arendavana, kuna planeeringu rakendumisel tekivad uued töökohad. Sotsiaalne ja kultuuriline mõju on positiivne ja aitab kaasa piirkonna arengule.
 
Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada detailplaneeringu kohta Võru Linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.