Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Männiku tn 36a, 45 ja 45a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine

Võru Linnavalitsuse 26. augusti 2020 korraldusega nr 395 kehtestati osaliselt Männiku tn 36a, 45 ja 45a kinnistute ja lähiala detailplaneering. 
 
Kehtestati osaliselt „Männiku 36a, 45 ja 45a kinnistute ja lähiala detailplaneering" planeeringu põhijoonisel kehtestatava ala piir tingmärgiga tähistatud ala osas. 
Planeeritava maa-ala suurus on umbes 4,2 ha. Planeeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva Männiku tn 45 kinnistul asuva spordikeskuse arendamiseks eelduste loomine, määrata täiendavad ehitusõigused asuvale spordikeskusele, parklale ja sportimis- ning puhkeatraktsioonidele, sealhulgas suusaradadele, rajada veetorustik koos pumplaga Kubija järvest kunstlume tootmiseks vajaliku vee võtmiseks ning Männiku tn 36a kinnistule järve puhastamiseks vajaliku sette ladestusala määramine. Arvestades kohaliku kogukonna suurt vastuseisu, avalikul arutelul kokkuleppele jõudmata loobub Võru linnavalitsus Kubija järvele vee- ja lumelaua vedamise süsteemi rajamise süsteemi osas detailplaneeringu kehtestamisest. Olulisi majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja looduskeskkonnale kaasnevaid negatiivseid mõjusid detailplaneeringa ei kaasane.
Kehtestamise korralduse ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud) ja tööajal Võru Linnavalitsuses (Jüri tn 11).