Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu planeeringuala suurendamine

Võru Linnavolikogu 17.02.2021 otsusega nr 6 "Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu planeeringuala muutmine" suurendati planeeritavat ala Turba tn 3a kinnistu kaasamisega planeeritavasse alasse.

Planeeringu eskiisi koostamise käigus selgus, et on vajalik planeeringualasse hõlmata Turba tn 3a katastriüksus (katastritunnus 91901:001:0116, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 4163 m²). Tegemist on riigi omandis oleva maaga. Riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Planeeringuala piiri muudetakse, et planeerida Luha tn 16 kinnistule kavandatava multifunktsionaalse keskuse teenindamiseks vajalikud lisaparkimiskohad. Planeeringuga kavandatakse Turba tn 3a kinnistule transpordimaa sihtotstarvet, ehitusõigusi ei seata. Planeeringuala suureneb umbes 0,4 ha.
 
Planeeringu menetluse käigus on kokku lepitav parkla rajamise ja haljastuse põhimõtted, et planeerimisettepaneku elluviimisel saaks loodav keskkond olema kvaliteetne. Planeeringuala piiri muudatus ei ole ulatuslik ja muutmatuks jäävad algatatud detailplaneeringu eesmärgid.
 
Planeeritava ala pindala on kokku umbes 10,4 ha hõlmates Luha tn 16, Olevi tänav T2, osaliselt Turba tänav T1 ja Turba tn 3a kinnistuid.