Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade avalikustamine

Võru Linnavolikogu 19. juuni 2019 otsusega nr 24 "Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" algatati Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Võru Linnavolikogu 14. oktoobri 2020 otsusega nr 26 "Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" lõpetati keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeerigu põhieesmärgiks on soov rajada multifunktsionaalne vabaajakeskuse hoone. Planeeringuala on umbes 10 ha. Planeeringuga kaalutakse muuta maa-ala sihtotstarvet, määrata ehitusõigused vabaajakeskuse püstitamiseks ja teede, parkimise ning tehnovõrkude paigutused.

Vastavalt planeerimisseaduse § 81 lõikele 1 esitas Võru Linnavalitsus detailplaneeringu lähteseisukohad ettepanekute saamiseks ametkondadele ja planeeritava ala naabritele.

Ettepanekuid lähteseisukohtadele ei esitatud.

Tulenevalt planeerimisseadus § 142 lõike 2 alusel kohaldatakse üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamisele üldplaneeringu koostamisele ettenähtud menetlust. Koostööle ja kaasamisele kohaldatakse detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõudeid. Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Võru Linnavolikogu (Jüri tn 11, Võru), koostamise korraldaja Võru Linnavalitsus (Jüri tn 11, Võru) ning koostaja on OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu).

Küsimused ja täiendav info: Sirli Kokk, sirli.kokk@voru.ee, 7850937

Õigusakt

Lähteseisukohad