Detailplaneeringute teated

« Tagasi

L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võru Linnavalitsuse 26.01.2022 korraldusega nr 66 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneering

Võru Linnavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku 12.02 – 25.02.2022. Planeering on leitav Võru linna veebilehel https://www.voru.ee/dpalg-20200330. Detailplaneeringuga saab tutvuda kohapeal Võru Linnavalitsuse infosaalis (Jüri tn 11). Küsimuste korral pöörduda arhitekt-planeerija Sirli Koka poole (tel 7850937, e-post sirli.kokk@voru.ee).

Planeeritava ala suurusega u 0,3 ha asub Võru kesklinnas L. Koidula tänava ja Seminari tänava nurgal jäädes Võru vanalinna muinsuskaitsealale. Põhieesmärgiks on uue korterelamu ja korterelamu-ärihoone ehitamiseks ehitusõiguste määramine.

L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu jagatakse kolmeks eraldi krundiks. Krundile nr 1 planeeritud kahe eraldi mahuna hoonestusalad äri- ja eluhoonele ning väiksema mahuga kõrvalhoonele.  Krundile nr 2 on planeeritud hoonestusala korterelamule ning parkimisala. Kruntidele nr 1 ja 2 on antud ka maa-alune hoonestusala. Krunt nr 3 on moodustatud avalikuks teemaaks juurdepääsu tagamiseks krundile nr 2 ja Seminari tn 1. Planeeringualas on ka Seminari tn 1 läänepoolne osa,  mis liidetakse kruntidele nr 1, 2 ja 3.

Detailplaneeringu lahendus vastab õigusaktidele ja linna ruumilise arengu eesmärkidele ning Võru linna üldplaneeringule. Detailplaneeringualale on koostatud muinsuskaitse eritingimused. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet ja Muinsuskaitseamet ning koostööd on tehtud tehnovõrkude valdajatega.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada detailplaneeringu kohta Võru Linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid (info@voru.ee).

Õiguaskt 26.01.2022 nr 66