Detailplaneeringute teated

« Tagasi

L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Võru Linnavalitsuse 06.04.2022 korraldusega nr 181 kehtestati L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Planeeritava ala suurusega u 0,3 ha asub Võru kesklinnas L. Koidula tänava ja Seminari tänava nurgal jäädes Võru vanalinna muinsuskaitsealale. Põhieesmärgiks on uue korterelamu ja korterelamu-ärihoone ehitamiseks ehitusõiguste määramine.

Detailplaneeringu lahendus näeb ette kinnistu L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a jagamise kolmeks eraldi krundiks. Detailplaneeringus on krundile nr 1 planeeritud kahe eraldi mahuna maapealsed hoonestusalad äri- ja eluhoonele ning väiksema mahuga kõrvalhoonele. Krundile nr 2 on planeeritud maapealne hoonestusala korterelamule ning parkimisala. Krundi nr 1 maa-alune hoonestusala on antud maapealsete hoonestusalade ulatuses ja nende vahel ühtsena, et oleks tagatud maa-aluse parkimise terviklahendus. Krundi nr 2 maa-alune hoonestusala ühtib maapealse hoonestusalaga. Krunt nr 3 on moodustatud avalikuks teemaaks, et tagada juurdepääs krundile nr 2 ja Võru Gümnaasiumile. Planeeringualas on ka Seminari tn 1 läänepoolne osa,  mis liidetakse kruntidele nr 1, 2 ja 3.

Kavandatud tegevus ei põhjusta eeldatavalt negatiivset keskkonnamõju. Positiivse mõjuna saab välja tuua Seminari tn 1a ohtliku hoone lammutamise ja selle asendamise uuega, mille tulemusel muutub Võru linna keskväljaku ümbrus esinduslikumaks.

Majanduslikud mõjud on peamiselt seotud planeeringu elluviimisest huvitatud isiku ja Võru linna finantsiliste võimalustega.

Planeeringuala asub vanalinna muinsuskaitsealal ja selle mõjualasse jäävad mitmed väärtustatud hooned, mistõttu detailplaneeringu elluviimisel on kindlasti oluline kultuuriline mõju. Seni ohtlik ja vanalinna sobimatu hoonestuse asendamine uue, sh muinsuskaitse eritingimuste kohaselt kavandatava hoonestusega omab positiivset mõju.

Sotsiaalselt võib planeeringu elluviimisel eeldada samuti positiivset mõju, kuna võimaldab linna keskuses uute eluruumide ja äripindade teket, mis elavdab linnasüdant.

Detailplaneeringu lahendus vastab õigusaktidele ja linna ruumilise arengu eesmärkidele ning Võru linna üldplaneeringule.

Kehtestamise korralduse ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Võru linna veebilehel https://www.voru.ee/229-dp ja tööajal Võru Linnavalitsuses (Jüri tn 11).