Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Koreli tn 83 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu menetlemise lõpetamine

Võru Linnavalitsue 15. septembri 2021 korraldusega nr 574 lõpetati Koreli tn 83 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu menetlemine.

Võru Linnavalitsuse 22. augusti 2007 korraldusega nr 474 "Koreli 83 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine algatamine" algatati Võru linnas Koreli tn 83 kinnistu (katastritunnus 91901:011:0950, registriosa nr 1020141) detailplaneering eesmärgiga määrata ehitusõigused ärihoone ehitamiseks. Planeeritava ala pindala oli u 0,6 ha. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt viiakse enne 2015. aasta 1. juulit algatatud detailplaneeringute menetlus lõpule hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks. Nimetatud kuupäeva möödudes teeb kohalik omavalitsus otsuse detailplaneeringu koostamise jätkamise kohta, kui see on võimalik ja vajalik või lõpetab detailplaneeringu koostamise. Planeerimisseaduse § 129 lõike 1 punkt 2 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Koreli tn 83 kinnisasja omanik Raiester OÜ esitas 08.09.2021 Võru Linnavalitsusele taotluse lõpetada Võru linnas Koreli tn 83 kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Õigusakt