Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kalmuse tn 16a ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Võru Linnavolikogu 19. juuni 2019 otsusega nr 23 kehtestati Kalmuse tn 16a ja lähiala detailplaneering.
 
Planeeringuala suurusega u 2 ha asub Taara asumis Kalmuse tänava ja Koreli oja vahel. Planeeringuga tehakse ettepanek Kalmuse tn 16a katastriüksuse jagamiseks kuueks elamumaa ja üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks. Perspektiivselt liidetakse moodustatavad krundid Kalmuse tänaval asuvate erakinnistutega. Määratud on lubatud hoonestusalad ja maakütte rajamise võimalus Koreli ojja. Planeeringulahendus muudab Võru linna üldplaneeringut.
 
Kehtestamise korralduse ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud) ja tööajal Võru Linnavalitsuses (Jüri tn 11).