Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Jüri tn 83 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Võru Linnavalitsuse 18.05.2022 korraldusega nr 236 kehtestati Jüri tn 83 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Planeeritava ala suurusega u 1,2 ha asub Võru linnas, kesklinna ja raudtee vahelises piirkonnas, Jüri ja Luha tänava nurgal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva kaubanduskeskuse (Maksimarket) laiendamine.

Planeeritav ala koosneb Jüri tn 83 (katastritunnus: 91901:013:0054) kinnistust, mille suurus on 11 177 m² ja mille sihtotstarve on 100% ärimaa. Planeeritaval alal säilib olemasolev hoone, millele on ette nähtud juurdeehituse ehitamine olemasoleva hoone ja kinnistu idapiiri vahelisel alal. Juurdeehitis on kuni 2 korruseline ja kõrgus kuni 8 m maapinnast. Kokku on kinnistu maksimaalseks hoonealuseks pinnaks ette nähtud 6 100 m² ja brutopinnaks kokku kuni 11 700 m².

Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale. Olemasoleva kaubandus- ja teeninduskeskuse laiendamine avaldab piirkonnas pigem positiivset majanduslikku ja sotsiaalset mõju, kuna võimaldavad linna ja ka kogu Võrumaa elanikele mugava ja kaasaegse kaubanduspinna ja teenuste kasutamise. Kokkuvõtvalt saab eeldada, et kavandatav tegevus sobib lähiümbrusesse ilma, et piirkonnale või planeeritavale alale täiendavalt olulisi kahjulikke mõjusid kaasneks.

Detailplaneering on koostatud üldplaneeringust lähtuvalt ning vastab kehtivatele õigusaktidele.

Kehtestamise korralduse ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Võru linna veebilehel https://www.voru.ee/230-dp  ja tööajal Võru Linnavalitsuses (Jüri tn 11).