Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Jüri tn 83 ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Võru Linnavalitsus korraldas Jüri tn 83 ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 02.09 – 15.09.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Esitati üks arvamuskiri, millele Võru Linnavalitsus saatis põhjendatud seisukoha. Jüri tn 83 ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 28.10.2021 kell 16.00 Võru Linnavalitsuses, Jüri tn 11 ja Skype keskkonnas. Arutelust võtsid osa planeerija, huvitatud isik ja Võru Linnavalitsuse esindajad.

Avalikul arutelul käsitleti detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal ühe linnakodaniku esitatud vastuväiteid. Vastuväited puudutavad peamiselt detailplaneeringu menetlustähtaega, liikluskorraldust, auto ja jalgratta parkimiskohtade arvutust ning haljastust. Otsustati, et planeerija teeb planeeringusse parandused ja täiendused, mis esitatakse vastuväidete esitajatele. Avaliku väljapaneku käigus kirjalikult arvamust esitanud isik võib loobuda oma arvamusest, millega ei arvestatud, teatades sellest detailplaneeringu koostamise korraldajale kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis. Korrigeeritud detailplaneering on kättesaadav Võru linna veebilehel https://www.voru.ee/dpalg-20150826. Küsimused ja täiendav info: Sirli Kokk sirli.kokk@voru.ee,  tel 7850937

Protokoll 28.10.2021