Võru linna sademeveesüsteemide uuring

 
Koostas: Urmas Raag
Ulatus: Spetsiifiline
Valmimisaeg: 01.06.2006
Asukoht: Ehitus- ja planeerimisosakond
 
Töö eesmärgiks on koostada Võru linna sademevee perspektiivskeem. Töö käigus uuriti olemasolevaid sademeveesüsteeme. Olemasolevate sademeveetorustike kohta koostati plaanid koos kaevude tabelitega. Kaardistati Võru linna kraavid. Koostati valgalade skeem ning sademevee perspektiivskeem. Hinnati olemasolevate süsteemide rekonstrueerimismaksumust ning määrati uute süsteemide rajamise hinnanguline maksumus.