Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

Uudised 2017

« Tagasi

Võru Linnavolikogu istung 13. detsembril

Võru linna 2017. aasta lisaeelarve
Võeti vastu Võru linna 2017. aasta lisaeelarve, millega lisatakse eelarvesse Võru linnale ja Võru linna hallatavatele asutustele eraldatud toetused. Lisaeelarve maht on 106 201 eurot. Pärast lisaeelarve vastuvõtmist kujunes 2017. aasta eelarve mahuks 22 512 228 eurot.

Projektis osalemine
Linnavalitsusele anti luba osaleda kaasatud partnerina Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammile Horizon 2020 esitatud projektis "+CityxChange".
Projekti eesmärk on leida innovaatilisi ja tarku lahendusi Võru linnaruumi problemaatiliste kohtade arendamiseks. Võru kui järgija linna tegevustele on planeeritud programmi toetust 0,5–1 miljonit eurot. Projekti positiivse rahastusotsuse korral linnal omafinantseeringu kohustus puudub.

Linnavalitsuse liikmetele töötasu määramine
Linnapea töötasuks alates 1. jaanuarist 2018 määrati 2900 eurot kuus ja abilinnapea töötasuks 2500 eurot kuus. Sõidulehe alusel makstava hüvitise suuruseks määrati kuni 335 eurot kuus, kui ametiülesannete täitmiseks kasutatakse isiklikku sõiduautot; kütuselimiidiks määrati kuni 200  liitrit kuus, kui ametiülesannete täitmiseks kasutatakse ametiautot; kasutusse antud mobiiltelefoni ja selle kasutamisega seotud ja selle vahendusel kasutatud teenuste maksumuse piirmääraks määrati 60 eurot kuus.

Volikogu töö tasustamine
Võeti vastu määrus, millega kehtestatakse Võru Linnavolikogu volikogu esimehe, aseesimehe, alatiste komisjonide esimeeste ja volikogu liikmete tehtava töö ja volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu maksmise ning kulude hüvitamise kord.
Volikogu esimehele makstava tasu suurus ühes kalendrikuus on 50% linnapeale määratud töötasust ehk 1450 eurot. Volikogu aseesimehele makstava hüvitise suurus ühes kalendrikuus on 625 eurot. Kasutusse antud mobiiltelefoni ja selle kasutamisega seotud ja selle vahendusel kasutatud teenuste maksumuse piirmääraks on 60 eurot kuus.
Komisjoni esimehele makstava tasu suurus ühes kalendrikuus on 200 eurot. Revisjonikomisjoni esimehele makstava tasu suuruseks on 300 eurot ühes kalendrikuus.
Volikogu liikmele makstakse volikogu liikme tööülesannete täitmise eest volikogu istungil tasu, mis on 30 eurot ühe volikogu istungi eest. Istungil osalemise tasu ei maksta kui volikogu liige istungil ei osale.

Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2022
Võeti vastu "Võru linna eelarvestrateegia 2018-2022".
Eelarvestrateegia põhieesmärk on Võru linna  arengukavas kavandatud tegevuste saavutamiseks rahaliste vahendite planeerimine, et tagada arvestusüksuse efektiivne majandamine ja pikaajaline jätkusuutlikkus. Strateegias on kajastatud aastani 2022 kavandatud investeeringud ja nende rahastusallikad.

Võru linna 2018. aasta eelarve
Volikogus läbis esimese lugemise Võru linna 2018. aasta eelarve eelnõu, mille maht on 17,6 miljonit eurot. Eelarvesse pole veel arvestatud riigieelarve toetusfondi, mis on u 3,5 miljonit eurot. Tulude eelarve on kokku 12 304 319 eurot, kulude eelarve 11 177 654 eurot ning põhivarade soetuse eelarve 5 445 751 eurot. 
Võru Linnavalitsuse prioriteediks on jätkuvalt avalike teenuste kvaliteedi ja üldise konkurentsivõime tõstmine. 2018. aastal on eesmärgiks põhikoolivõrgu lõplik kordategemine – Võru Kesklinna Kooli rekonstrueerimine, ajaloolise keskväljaku taastamine, samuti on planeeritud alustada linna kahe põhitänava rekonstrueerimistöödega. Investeeringuteks kaasab linn EL toetusvahendeid ja kasutab ka laenu. Investeeringute kogumaht on planeeritud eelarves 5 445 751 eurot, sellest EL toetusega finantseeritakse 3 224 690 euro ulatuses investeeringuid.
Eelarvesse saab muudatusettepanekuid esitada 29. detsembrini 2017.

Maamaksumäära kehtestamine 2018. aastaks
2018. aasta maamaksumääraks kehtestati 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Võrreldes viimaste aastatega määr ei muutunud.

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muutmine
Muudeti "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda". Muudatuse kohaselt tõuseb matusetoetuse määr 130 eurolt 280 eurole.

Eraüldhariduskoolide toetamine
Kehtestati eraüldhariduskoolides õppivate Võru linna laste õppekulude katmises osalemise kord 2018. aastaks.

Võru linna üldplaneeringu ülevaatamine
Kinnitati Võru Linnavolikogu 11. märtsi 2009 määrusega nr 98 kehtestatud Võru linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemused, mille kohaselt ei ole vajalik ega majanduslikult otstarbekas koostada uut Võru linna üldplaneeringut.

Otsuse "Riigivara alla hariliku väärtuse võõrandamise taotlemine" muutmine
Muudeti Võru Linnavolikogu 20. septembri 2017 otsust nr 35 "Riigivara alla hariliku väärtuse võõrandamise taotlemine", millega otsustatakse taotleda Võru linna omandisse Võrusoo tööstusala arendamiseks riigile kuuluvad kaks kinnistut (Põllu tn 16a ja Põllu tn 17a) ettevõtluskeskkonna arendamiseks 65% maksumusega vara harilikust väärtusest. Kinnistute pindala on kokku 205 m² ja need on vajalikud pumpla ja alajaama rajamiseks.

Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis
Kehtestati Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2018. Struktuuri lisati juurde üks sotsiaaltööspetsialisti ametikoht. Seoses maavalitsuse tegevuse lõpetamisega 1. jaanuarist 2018 tulevad kohalikule omavalitsusüksusele üle osaliselt  sotsiaaltööalased ülesanded ning uus sotsiaalhoolekande seadus paneb kohalikule omavalitsuse üksusele juurde veel täiendavaid kohustusi. Uueks teenistuskohtade arvuks on 54. 

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn