Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2017

Tänavate ehitustöödest

Võru Linnavalitsus on käesoleva aasta alguses läbi viinud riigihanked suuremahuliste tee-ehitustööde teostamiseks linna erinevates piirkondades. Kui näiteks 2015. aastal teostati pindamistöid kokku 10 985 m² ning 2016. aastal 15 005 m² ulatuses, siis käesoleval aastal plaanitakse pindamistöid teostada umbes 27 700 m² ulatuses. Pindamistöid teostatakse Laane, Vindi, Nõmme, Oksa, Käbi, Linnu, Pae, Eterniidi, Kruusa, Kanepi, Lina, Niine, Ülase, Orase, Tulbi, Põllu ja Tamula tänavatel, endisel Linavabriku territooriumil ning Laane ja Nõmme tänavate ühendusel.

Lisaks suuremahulistele pindamistöödele paigaldatakse tänavu sõiduteedele umbes 10 470 m² ulatuses asfaltbetoonkatet. Uut katet paigaldatakse Olevi ja Laane tänavatele, Laane tänaval asuvasse parklasse, F. R. Kreutzwaldi tn 52a ja 54, Tartu tn 31 ja 33 ning Koreli tn 22, 24 ja 26 kinnistute vahele jäävale linna tänavamaale. Lisaks rajatakse täiesti uus ligipääs Põllu tänavalt Põllu tn 4 kinnistule. Tänaseks on juba teostatud Olevi tänava rekonstrueerimine betoonkivikattega umbes 1050 m² ulatuses osas, mis jääb lasteaed Sõleke esisele alale.

Võru linna läbiva jalg- ja jalgrattatee ehituse käigus saab asfaltbetoon- ja betoonkivikatte umbes 14 450 m² teid, käesoleval aastal rajatakse ka 1 790 m² ulatuses uusi kõnniteid Roosi, Laane ja Luha tänavale.

Alljärgnevalt on täpsemalt välja toodud piirkonnad, kus käesoleval aastal ehitustöid teostatakse ning tööde täpsem kirjeldus.

Kesklinna piirkond

Tänaseks teostatud Tamula tänava pindamistööde käigus freesiti olemasolev teekate ning profileeriti aluspinnas, et tagada teelt sademevete parem ärajuhtimine. Seejärel rajati u 7 cm paksune asfaldi freespurust tasanduskiht ning tasanduskihile teostati pindamine 2,5 kordselt pigi-killustik meetodil. Samuti laiendati ohutuma ja mugavama liiklemise tagamiseks olemasolevat teetammi u 1 meetri võrra. Lisaks rajatakse sademevete ärajuhtimiseks tänava äärde sademeveekraav.

Roosi tänava kõnnitee ehitusel teostatakse olemasoleva pinnase väljakaeve, äärekivide paigaldus ning seejärel betoonkivikatte paigaldus koos aluskonstruktsioonide rajamisega.

Tänaseks samuti teostatud Tartu tn 31 ja 33 ning F. R. Kreutzwaldi tn 52a ja 54 kinnistute vahelise linna tänavamaa rekonstrueerimisel freesiti olemasolev teekate ning profileeriti aluspinnas, et tagada teelt sademevete parem ärajuhtimine. Seejärel rajati u 7 cm paksune asfaldi freespurust tasanduskiht ning tasanduskihile paigaldati uus asfaltbetoonkate paksusega 6 cm.

Ehitustöid kesklinna piirkonnas teostab Roadwest OÜ, tööde lepinguliseks maksumuseks on 47 972,40 eurot. Tööde teostamise tähtaeg on 31. august 2017.

Võrusoo piirkond

Ehitustööde käigus rajati Põllu tn 4 kinnistule uus juurdepääsutee Põllu tn 4a ja Põllu tn 8 vaheliselt alalt. Juurdepääsutee rajamisel eemaldati kinnistu piirilt olemasolev aed, teostati olemasoleva pinnase väljakaeve u 40 cm sügavuselt ning seejärel rajati killustikust kandekonstruktsioon, mis teelt sademevete äravoolu tagamiseks profileeriti ja tihendati. Kandekonstruktsioonile paigaldati 6 cm paksune asfaltbetoonkate. Ehitustöid teostas Roadwest OÜ, tööde lepinguliseks maksumuseks oli 12 241,20 eurot.

Lisaks juurdepääsutee rajamisele viis Võru Linnavalitsus läbi riigihanke Põllu tänava ülepindamiseks. Selleks on ettevalmistustööna teostatud tänava teepeenarde tasandamine, et tagada ülepinnatavalt tänavalt parem sademevee ärajuhtimine pikendades sellega märgatavalt katte eluiga ning olemasolevate aukude lappimine pigi-killustik meetodil Patcher tehnoloogiaga. Tänav pinnatakse üle 2,5 kordselt pigi-killustik meetodil. Töid teostab TREV-2 Grupp AS, tööde lepinguliseks maksumuseks on 32 893,06 eurot. Tööde teostamise tähtaeg on 31. august 2017.

Koreli tn 22, 24 ja 26 kinnistute vahelise parkimisala ehituse käigus on eemaldatud olemasolevad äärekivid ning kooritud olemasolev pinnas. Järgnevalt paigaldatakse alale sademeveesüsteem, rajatakse u 25 cm paksune killustikust kandekiht, paigaldatakse uued äärekivid ning 6 cm paksune asfaltbetoonkate. Töid teostab Kopa Grupp OÜ, tööde lepinguliseks maksumuseks on 34 386,66 eurot. Tööde teostamise tähtaeg on 31. august 2017.

Lisaks eeltoodule on Võru Linnavalitsusel käesoleva aasta teises pooles plaanis korraldada riigihange leidmaks asfaltbetoonkatte paigaldaja F. R. Kreutzwaldi tänaval u 1 600 m² suurusele alale, mille taastamine jääb välja Danpower Eesti AS poolt tellitud kaugküttetrassi paigaldamise käigus kahjustatud teekatte mahust. Tööde tulemusena saab tervikliku uue asfaltbetoonkatte Jüri tänav lõigus Luha tn kuni F. R. Kreutzwaldi tn ning F. R. Kreutzwaldi tn lõigus Jüri tn kuni raudtee ülesõit. Tööde eeldatav maksumus on 35 000 eurot ning tööde tulemusena saab tervikliku uue asfaltbetoonkatte Jüri tänav lõigus Luha tn kuni F.R. Kreutzwaldi tn ning F.R Kreutzwaldi tn lõigus Jüri tn kuni raudtee ülesõit.

Kõnniteedest Võrusoo piirkonnas on Võru Linnavalitsusel plaanis käesoleva aasta teises pooles korraldada riigihange Luha tänava F. R. Kreutzwaldi tn ja Jüri tn vahelise kõnnitee rajamiseks. Tööde eeldatav maksumus on 40 000 eurot.

Liitva asum

Kanepi tänava Tallinna maantee ja Tulbi tänava vahelise lõigu rekonstrueerimistööde käigus on freesitud olemasolev teekate ning profileeritud aluspinnas, et tagada teelt sademevete parem ärajuhtimine. Seejärel on rajatud u 7 cm paksune asfaldi freespurust tasanduskiht. Tasanduskihile teostatakse pindamine 2,5 kordselt pigi-killustik meetodil.

Lina, Niine, Ülase, Orase ja Tulbi tänavatel ning Kanepi tänava lõigul alates Tulbi tänavast on teostatud olemasoleva kruuskatte profileerimine, et tagada sademevete parem ärajuhtimine. Seejärel on rajatud u 7 cm paksune asfaldi freespurust tasanduskiht. Tasanduskihile teostatakse pindamine 2,5 kordselt pigi-killustik meetodil. Lisaks on piirkonna tänavate alasse paigaldatud sademevete ärajuhtimiseks uusi teetruupe.

Ehitustöid Liitva asumis teostab Asfaldigrupp OÜ, tööde lepinguliseks maksumuseks on 73 872,00 eurot. Tööde teostamise tähtaeg on 31. august 2017.

Võrukivi linnaosa

Eterniidi ja Kruusa tänavatel ning endisel Linavabriku territooriumil asuval tänavamaal on teostatud olemasoleva kruuskatte profileerimine, et tagada sademevete parem ärajuhtimine. Seejärel on rajatud u 7 cm paksune asfaldi freespurust tasanduskiht. Tasanduskihile teostatakse pindamine 2,5 kordselt pigi-killustik meetodil. Lisaks on sademevete ärajuhtimiseks paigaldatud uus teetruup.

Pae tänaval on teostatud eelnevate tänavatega samad tegevused, kuid enne olemasoleva katte profileerimist teostati seal piirnevate kinnistute sademeveeprobleemide lahendamiseks olemasoleva teepinna koorimine kohtades, kus tänava alla paigaldatud kommunikatsioonide paigalduskõrgus seda võimaldas. Lisaks rajati Pae tänavale sademevete ärajuhtimiseks sademeveekraavi.

Ehitustöid Võrukivi linnaosas teostab Asfaldigrupp OÜ, tööde lepinguliseks maksumuseks on 44 436,00 eurot. Tööde teostamise tähtaeg on 31. august 2017.

Kubja linnaosa

Laane tänava Kubja tee ja Vindi tänava vahelise lõigu rekonstrueerimistööde käigus freesiti olemasolev teekate, seejärel rajati killustikust kandekonstruktsioon ning paigaldati sõidutee äärekivid ja teemaalt sademevete ärajuhtimiseks neli autonoomset restkaevu. Rajatud kandekonstruktsioonile paigaldatakse 6 cm paksune asfaltbetoonkate. Laane tänaval asuva parkla rekonstrueerimisel teostati veel enne äärekivide paigaldust, aluste ehitust ning asfalteerimist ka olemasoleva pinnase väljakaeve.

Laane tänavaga piirneva 2,5 meetri laiuse kõnnitee ehitusel tõsteti ümber kaks tänavavalgustit ja tuletõrjehüdrant, paigaldati äärekivid ning betoonkividest katend koos kandekonstruktsioonidega.

Nõmme, Vindi, Käbi, Oksa ja Linnu tänavatel ning Laane tänava Vindi tänava ja Männiku tee vahelises lõigus teostati olemasoleva kruuskatte profileerimine, et tagada teelt sademevete parem ärajuhtimine. Seejärel rajati u 7 cm paksune asfaldi freespurust tasanduskiht. Tasanduskihile teostatakse pindamine 2,5 kordselt pigi-killustik meetodil. Lisaks paigaldati tänavate alasse sademevete ärajuhtimiseks üks teetruup ning likvideeriti seitse ehitusele ettejäävat puud.

Ehitustöid Kubja linnaosas teostab Teearu Grupp OÜ, tööde lepinguliseks maksumuseks on 189 124,32 eurot. Tööde teostamise tähtaeg on 31. august 2017.

Soovime juhtida tähelepanu, et kuna ehitustööde teostamisel vanad teekatted täies mahus likvideeritakse, siis ei ole Võru Linnavalitsus pidanud mõistlikuks ega majanduslikult otstarbekaks käesoleval kevadel suurt rõhku panna nendel tänavatel aukude lappimisele. Tänavate hooldajale on tehtud eesmärgiks tagada kuni ehitustööde alguseni nimetatud piirkondades elementaarne läbitavus ning kasutada kokkuhoitud materjali teiste tänavate remonttööde kvaliteetsemaks teostamiseks.

Ehitustöödega alustamisel teavitame elanikke kindlasti paar päeva ette Võru linna veebilehel ja Facebookis. Ehitustööd võivad kaasa tuua mõningasi lühiajalisi seisakuid ja muudatusi liikluskorralduses.   Palume ehitustööde käigus pöörata erilist tähelepanu liikluskorraldusvahenditele ning teel liikuda võivatele ehitusmasinatele ja -töölistele. Palume mõistvat suhtumist ja vabandame tekkida võivate ebamugavuste pärast!

Raiko Palm,
linnamajanduse osakonna juhataja