Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2017

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 23. augustil

Võru linna 2017-2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Kinnitati Võru linna  huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2017-2018. Kava eest vastutavaks isikuks nimetati haridusspetsialist Anita Kikas.

1. juulil 2017 jõustunud Noorsootöö seaduse muudatuste kohaselt määratakse riigieelarvest kooskõlas riigieelarve seadusega valdadele ja linnadele võimaluse korral täiendav toetus 7-19-aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ning huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks. Noorsootöö seaduse § 152  lg 1 kohaselt koostab kohalik omavalitsus noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava, mis peab sisaldama huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte arvu, huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalusi, kitsaskohti huvihariduse kättesaadavuses ja mitmekesisuses ning tegevusi kitsaskohtade lahendamiseks.

Võru Linnavolikogu on oma 2.08.2017 määrusega nr 11 delegeerinud nimetatud ülesande täitmise linnavalitsusele.

Ürituse kooskõlastamine

Võru Kreutzwaldi Koolile anti nõusolek avaliku ürituse "Võru Kreutzwaldi Kooli 1. septembri aktus" korraldamiseks 1. septembril 2017 kella 9–11.30 Võru linnas ning sellega seoses pargi ja tänavate sulgemiseks vastavalt asendiplaanile. Üritus algab avaaktusega Friedrich Reinhold Kreutzwaldi pargis ning jätkub sealt koolimajja suunduva rongkäiguga mööda Tartu, Vee ja Liiva tänavat.

Korralduse muutmine

Seoses Võru Linnavalitsuse koosseisus toimunud muudatustega muudeti Võru Linnavalitsuse 15. oktoobri 2014 korraldust nr 469 "Linnavarade mahakandmise ja arvelevõtmise komisjoni moodustamine" ning lisati linnavarade mahakandmise ja arvelevõtmise komisjoni uus liige: raamatupidaja Signe Hillep.

Ehitusloa väljastamine

Väljastati ehitusluba abihoone püstitamiseks asukohaga Kuuse tn 3.

Koolieelsete lasteasutuste 2018. aasta eelarve eelnõu koostamise tingimused

Kinnitati Võru linna koolieelsete lasteasutuste 2018. aasta eelarve eelnõu koostamise tingimused.

 

Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787
ulis.guth@voru.ee