Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2016

« Tagasi

Võru Linnavalitsuse istung 6. aprillil

Nöörimaa Tugikodu põhimäärus
Kinnitati Nöörimaa Tugikodu põhimäärus. 

Nöörimaa Tugikodu tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
Korrigeeriti Nöörimaa Tugikodu tasuliste teenuste hinnakirja.

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange „Saunateenus Võru linnas". Eesmärk on leida ettevõtja, kes korraldaks kolme aasta jooksul saunateenuse osutamise Võru linna saunas, sh Paju 13 kinnistu korrashoid, teenuslepingute sõlmimine. 

Võrumaa Keskraamatukogu poolt osutatavate eriteenuste hinnad
Kehtestati Võrumaa Keskraamatukogu poolt osutatavate eriteenuste hinnad. Uued hinnad hakkavad kehtima 1. maist 2016.

Ürituste kooskõlastamine ja pargi sulgemine
Mittetulundusühingule Eesti Keskerakond anti nõusolek heategevusürituse "Päästearmeele vahendite kogumine" läbiviimiseks 9. aprillil 2016 kella 12–15 Võru Kesklinna pargis.

Mittetulundusühingule Võru Folkloorifestival anti nõusolek avaliku ürituse "Tantsupäeva tähistamine" läbiviimiseks 29. aprillil 2016 kella 18.00–18.30 Võru Kesklinna pargis.

Loa andmine projektlaagri läbiviimiseks
Mittetulundusühingule Võru Noortekeskus anti nõusolek projektlaagri "Võru õpilasmalev 2016" läbiviimiseks 27.06–08.07.2016 Võru linnas Jüri tn 54 kinnistul.

Ürituse korraldamine ning tänava ja pargi sulgemine
Anti luba korraldada avalik üritus "Rattapäev 2016" 1. mail 2016 Võru linnas kella 11–14 ning sulgeda Kesklinna park kella 9–17 ja Lembitu tänav kella 10–16.

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale Aivo Luik anti nõusolek avaliku ürituse "Võru Kevadlaat" korraldamiseks 16. aprillil 2016 kella 9─15. Väljak suletakse kella 7─16.

Linnavara komisjoni moodustamine
Kinnitati linnavara komisjoni koosseis järgmiselt:
abilinnapea Kalev Ilves, linnamajanduse osakonna juhataja Raiko Palm, linnavarade vanemspetsialist Eve Saaremägi, jurist-nõunik Kristi Viert ja linnavolikogu esindaja Tõnu Jõgi. 

Korralduse "Põllu tn 1f katastriüksuse jagamine" muutmine
Võru Linnavalitsuse 23. märtsi 2016 korraldusega nr 116 "Põllu tn 1f katastriüksuse jagamine" määrati Põllu tn 1f jagamisel tekkivatele katastriüksustele aadressid. Aadresside registreerimisel selgus, et määratud aadressid vajavad täpsustamist ning määrata tuleb tähtlisandiga aadressid.
Katastriüksustele määrati aadressid, pindalad ja sihtotstarbed järgnevalt:
Põllu tn 1f, pindala 13230 m², sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa;
Põllu tn 1g, pindala 1321 m², sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa;
Põllu tn 1j, pindala 4913 m², sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa;
Põllu tn 1k, pindala 833 m², sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa.

Katastriüksuste liitmine
Nõustuti Räpina mnt 15 (pindala 12792 m², sihtotstarve 100% ärimaa) ja Räpina mnt 21 (pindala 3958 m², sihtotstarve 100% sihtotstarbeta maa) katastriüksuste liitmisega.
Tekkinud katastriüksusele määrati aadressiks Räpina mnt 15, pindala 16748 m² ja sihtotstarve 100% ärimaa.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Memento Võrumaa Ühenduse kasuks Jaama tn 14a kinnistule, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused. 
Memento Võrumaa Ühendus soovib kinnistule püstitada küüditatute mälestusmärgi. Mälestusmärgil on kujutatud kahes reas pronksist rongivaguneid, mis suunduvad lõpmatusse. Autor on skulptor Jaak Soans. 

Ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba vedelgaasipaigaldise püstitamiseks asukohtadega Lille tn 20, Lille tn 20a.

Kasutuslubade väljastamine
Väljastati kasutusluba hoone ümberehitamisele asukohaga Räpina mnt 13 ning üksikelamu laiendamisele ja ümberehitamisele asukohaga Tulbi tn 24.

Riigihangete tulemuste kinnitamine
Riigihanke "Tänavate pindamine 2016" edukaks pakkumuseks tunnistati osaühing RoadWest pakkumus kui madalaima hinnaga pakkumus maksumusega 44 310,15 eurot (ei sisalda käibemaksu).

Riigihanke "Võru linna haljastusjäätmete kompostimisväljaku projekteerimine ja ehitamine" edukaks pakkumuseks tunnistati aktsiaselts Teede REV-2 pakkumus kui madalaima hinnaga pakkumus, maksumusega 59 335,13 eurot (ei sisalda käibemaksu).

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn