Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2016

« Tagasi

Linnavolikogu istung 9. märtsil

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine
Otsustati teha ettepanek kõigile Võrumaa valdadele (Antsla, Haanja, Lasva, Meremäe, Misso, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Vastseliina, Varstu ja Võru) ja neljale Põlvamaa vallale (Kanepi, Laheda, Orava ja Veriora) algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine eesmärgiga moodustada 17 omavalitsuse üksuse põhjal üks omavalitsuse üksus.

Võru linna 2016. aasta lisaeelarve
Võeti vastu Võru linna 2016. aasta esimene lisaeelarve, millega lisatakse eelarvesse riigieelarve toetusfond, eraldatud sihtvahendid ning 31. detsember 2015. a seisuga kasutamata omatulud. Eelarve maht suureneb sellega 5,4 miljoni euro võrra ning 2016. a eelarve maht kasvab 18,4 miljoni euroni.

Uute kordade kehtestamine tulenevalt uuest Sotsiaalhoolekande seadusest
1. jaanuaril 2016 jõustusid Sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) ning Sotsiaalseadustiku üldosa seadus (SÜS). Uute regulatsioonide kehtestamisega tunnistati kehtetuks seni kehtinud seadus. Kohalikel omavalitsustel on kohustus hiljemalt 1. aprilliks 2016 viia uue redaktsiooniga kooskõlla kõik omavalitsuse poolt endise SHS alusel kehtestatud määrused. 

Tänasel istungil võeti vastu järgmised korrad: Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine, Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord, Koduteenuse osutamise kord, Puudega lapsele tugiisiku teenuse osutamise tingimused ja kord, Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord, Isikliku abistaja teenuse osutamise kord, Varjupaigateenuse osutamise kord, Võlanõustamisteenuse osutamise kord, Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord, Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord. 

Soojusettevõtja määramine
Võru linna haldusterritooriumil soojusettevõtjaks nimetati alates 1. aprillist 2016 tähtajaga kuni 31. detsember 2026 Danpower Eesti AS.

Määruse muutmine
Tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 14. oktoobri 2009 määrus nr 109 "Kaugküttepiirkonna määramine" § 1 lg 3, mille kohaselt oli kaugküttepiirkondade võrguettevõtjaks AS Võru Soojus. 

Linnavara otsustuskorras võõrandamine
Linnavalitsusele anti luba esitada taotlus keskkonnaministrile Liiva tn 21 kinnistu võõrandamiseks otsustuskorras mittetulundusühingule Toetuskeskus Meiela hinnaga 85 000 eurot.

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee