Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2016

« Tagasi

Linnavolikogu istung 11. mail

Enne päevakorrapunktide juurde asumist luges linnavolikogu esimees Toomas Paur ette valimiskomisjoni otsuse, mille kohaselt Meelis Munski palus peatada oma volitused ning asendusliikmeks määrati Merle Koik.

Maa munitsipaalomandisse taotlemine 
Otsustati taotleda Võru linna munitsipaalomandisse Tulika tänav 3b, üldpindala ca 906 m², maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa. Maa-ala on otstarbekas taotleda munitsipaalomandisse, et säilitada Taara elamupiirkonnas puhkuseks mõeldud haljasala, kuhu on võimalik rajada puhkerajatisi.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Räpina mnt 22, 22a, 22b, 22c kinnistute ja lähiala detailplaneering. 
Otsus muudab 2009. aastal kehtestatud linna üldplaneeringut, kuna üldplaneeringuga reserveeritud üldkasutatava hoone maa juhtfunktsiooni asemele nähakse ette tootmismaa ning üldplaneeringus märgitud perspektiivset tänavat vähendatakse. 
Tegemist on areneva äri- ja tootmistegevuse piirkonnaga Räpina mnt ääres. 

Toetuste eraldamise korrad
Kehtestati kord, mille alusel reguleeritakse toetuse eraldamine Võru Linnavalitsuse valitsemiskulude eelarvest.

Kehtestati kord, mille alusel reguleeritakse toetuse andmine sõprussuhete edendamiseks Võru linna sõpruslinnadega.

Projektis osalemine
Linnavalitsusele anti luba osaleda projektis "Võru linna keskväljaku rajamine".
Projekti kogumaksumus on kuni 3 187 206,78 eurot, millest 15% moodustab omafinantseering.
Keskväljaku rajamiseks on läbi viidud ideekonkurss ning valminud on eelprojekt. Väljaku rajamise maksumus suurenes (varem oli kuludeks arvestatud 2 004 00 eurot), kuna algselt ei arvestatud projekti sisse väljakut ümbritsevaid tänavaid. Väljaku ala suurenes 15 000 m²-lt 17 416 m²-ni. 

Volituse andmine
Võeti vastu otsus, mille kohaselt on linnvalitsusel õigus anda otsustuskorras müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise korraldamisel linna omandis olev maa-ala, tee, tänav, park, väljak või selle osa ajutiselt taotleja tasuta kasutusse.

Volituste andmine ühinemisläbirääkimiste pidamiseks
Anti volitus Võru linna esindamiseks ühinemisläbirääkimistel volikogu esimehele Toomas Paurile, volikogu aseesimehele Tõnu Jõgile, volikogu liikmele Helga Ilvesele, volikogu liikmele Kersti Kõosaarele ja linnapea Anti Allasele.

Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimise tulemuse kinnitamine
Kinnitati Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 15. aprilli 2016 akt nr 1, mis puudutab linnavalitsuse sotsiaaltoetuste maksmist aastal 2015.

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn