Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2013

« Tagasi

Võru Linnavolikogu istung 8. mail

Avaliku korra eeskiri
Kehtestati avaliku korra eeskiri. 
Eeskiri viidi normitehnilisse vastavusse, samuti on tehtud seadustest jt õigusaktidest tulenevad terminoloogilised muudatused. Eeskirja sisu osas on peamiseks muudatuseks avaliku ürituse loa taotlemise regulatsiooni kehtestamine.

Linnavolikogu esitab ettepanekud Lõuna-Eesti Haigla AS toetuseks
Võru Linnavolikogu võttis vastu otsuse, mille kohaselt esitatakse Vabariigi Valitsusele ettepanekud Lõuna-Eesti Haigla AS-i jätkamiseks üldhaiglana.

Võru Linnavolikogu jälgib kasvava murega ebamäärasuse suurenemist ASi Lõuna-Eesti Haigla tuleviku osas. Seda eelkõige meedias kajastamist leidnud uue haiglavõrgu arengukava koostamisel päevakorda tõusetunud haigla edasise staatuse määratluse tõttu.

Vabariigi Valitsus võttis 2. aprillil 2003. a vastu „Haiglavõrgu arengukava", milles on haigla staatuseks määratud üldhaigla. Haigla on põhjendatult lähtunud senise arengu planeerimisel viidatud alusdokumendis esitatud staatusest ehk pingutanud selle nimel, et täita üldhaiglale ette antud nõudeid täies mahus. Viimase kümne aasta jooksul on haigla teostanud ulatuslikke investeeringuid ja panustanud inimpotentsiaali kvaliteedi tõstmisele. Seda senini edukalt. Lisaks eelnevale on tehtud olulisi ning kriitilise tähtsusega investeeringuid haigla tehnilise võimekuse arendamisse ja taristusse. Seda kõike selleks, et olla usaldusväärne partner patsientidele, arstidele, õdedele ja teistele koostööpartneritele.

Võru Linnavolikogule tundub, et Vabariigi Valitsus ei hinda haigla poolt tehtut kas piisavalt või on infosulus, sest kuidas teisiti mõista asjaolu, et ajakirjanduse kohaselt nähakse uues haiglavõrgu arengukavas ette haigla staatuse muutmist üldhaiglast maakonnahaiglaks ehk kohalikuks haiglaks. Haiglas on viimastel aastatel suurenenud patsientide vastuvõtt väljastpoolt Võru maakonda. Ühtlasi areneb koostöö teiste meditsiiniettevõtetega.

Haigla staatuse muutmine halvendaks ühtlasi ravi kättesaadavust ka Võru linna elanikele ning suurendaks nende kulutusi arstiabile.

Võru Linnavolikogu ettepanek Vabariigi Valitsusele on mitte muuta haiglavõrgu arengukavas ASi Lõuna-Eesti Haigla staatust üldhaiglast maakonna- või kohalikuks haiglaks. Samuti määrata ASi Lõuna-Eesti Haigla teeninduspiirkonnaks Võru-, Põlva- ja Valgamaa (40 000–80 000 elanikku), lähtuda põhimõttest, et AS Lõuna-Eesti Haigla peab jätkama välja kujunenud nelja arsti ööpäevaste valveringide praktikat ning AS Lõuna-Eesti Haigla jätkab tegevust iseseisva eraõigusliku isikuna, MTÜ Terve Võrumaa omanduses.

Sundvalduse seadmine
Võru linnas asuvale Jüri tn 7b kinnistule seati aktsiaselts Võru Vesi kasuks sundvaldus vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Kohanime määramine
Võru linnas asuvale tööstus- ja ärialale määrati ametlikuks kohanimeks Võrukivi tehnopark.
Nimi määrati umbes 12 ha suurusele maa-alale, mis hõlmab Võru Linnavalitsuse 8. aprilli 2009 korraldusega kehtestatud Kivi tn 12b, Kivi tn 12a, Kivi tn 13, Ringtee 4, Ringtee 6, Ringtee 8 ja nende vahelise maa-ala detailplaneeringu ala. Võrukivi tehnopargi maa-alal paiknevad krundid kuuluvad OÜ-le Selista Ehitus ja Võru linnale.

Hoolekogu koosseisu muutmine
Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi hoolekogu uueks liikmeks määrati Helga Ilves.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee