Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2010

« Tagasi

Võru Linnavolikogu istung 9. juunil

Enne päevakorrapunktide juurde asumist informeeris volikogu esimees Erki Saarman volikogu liikmeid muudatustest Võru linnavolikogu koosseisus. Enn Tupe volitused peatati alates 13. maist 2010 kuni 12. maini 2011. a, asendusliikmeks määrati Inge Järvpõld. 
Mäidu Helistvee volitused peatati alates 4. juunist kuni 4. oktoobrini 2010, asendusliikmeks määrati Helga Ilves. 
Andres Kõivu volikogu liikme volitused lõppevad alates 13. juunist 2010, volikogu uueks liikmeks määrati Siiri Toomik.

Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimeheks valiti Tõnu Anton ning aseesimeheks Inge Järvpõld. 

Võru linna teenetemärgi omistamine
Volikogu otsuse kohaselt omistatakse käesoleval aastal Võru linna teenetemärk ühiskondliku elu tegelasele Valdur Raudvassarile Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisele kaasaaitamise eest ning Võru linna kultuuri, aja- ja koduloo kandmise ja säilitamise eest. Valdur Raudvassarit premeeritakse 30 000 krooniga.

Võru linna 2010. a eelarve muutmine ja lisaeelarve vastuvõtmine
Volikogu võttis vastu Võru linna 2010. aasta eelarve muutmise eelnõu. Lisaeelarve maht on 2 252 985 krooni, millest 1 162 000 krooni moodustab täiendav toimetulekutoetus. 
Lisaeelarvega täpsustati riigieelarve tasandusfondi eraldisi ja viidi sisse struktuurimuutustega kaasnenud personalikulu muutused.

Halduslepingu sõlmimine 
Linnavolikogu võttis vastu otsuse, millega kohustatakse Võru Linnavalitsust sõlmima AS-iga Võru Vesi ja Võru vallaga kolmepoolne haldusleping Võru valla haldusterritooriumil asuvate Võlsi küla, Kose aleviku, Meegomäe küla, Võrumõisa küla, Navi küla, Kirumpää küla ja Võru linna ühendamiseks ühisesse veevärgi- ja kanalisatsioonivõrku.

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
e-post: marianne.mett@voru.ee